Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Oświadczenie w sprawie dostępności

Urząd Gminy w Wilamowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej.

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest w pełni zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-31

Oświadczenie oparto na samoocenie dokonanej przez organ sektora publicznego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu czy opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji. Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,

  • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,

  • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z pracownikami działu informatycznego UG: Marcin Foks i Tomasz Smolarski, adres poczty elektronicznej: it@wilamowice.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 8129460 lub 33 8129461.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składanie żądania zapewnienia dostępności należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: ug@wilamowice.pl lub pod telefonem ogólnym UG (sekretariat):  33 8129430.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądnie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienie tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja zadania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Urzad Gminy w Wilamowicach, Rynek 1, 43-330 Wilamowice, tel. 338129430, e-mail: ug@wilamowice.pl

Przygotowanie i aktualizacja strony internetowej

Niniejszą stronę internetową opublikowano dnia 2003-07-02

Ostatnią aktualizację wykonano dnia 2021-03-31

Sposób dokonania oceny dostępności cyfrowej

Strona internetowa została sprawdzona na zgodność ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA (zgodnie z wymaganiami ustawy z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych).

Do sprawdzenia użyto programu SortSite Pro.

Ponadto została przeprowadzona weryfikacja odtwarzania treści i nawigacji po stronie, z użyciem czytnika ekranu NVDA.

Pomoc w nawigacji

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy kombinację klawiszy:

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe dostępne w obrębie serwisu:

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

  • zmiana wielkości czcionki
  • zmiana kontrastu
Ułatwienia dla osób niewidomych

Serwis zawiera udogodnienia wprowadzone pod kątem czytników ekranów. Skrócone menu pozwala na przeskok do poszczególnych części ekranu, unikalne tytuły stron umożliwiają rozróżnienie każdej strony, zdjęcia i grafiki mają alternatywne opisy, a linki tytuły opisujące dany odnośnik bardziej szczegółowo.

Za pomocą skróconego menu można dostać się bezpośrednio do:

  • treści
  • menu ułatwień dostępu
  • menu głównego
  • mapy strony
Dostępność na urządzeniach mobilnych

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Dane teleadresowe siedziby Urzędu

Urząd Gminy w Wilamowicach, Rynek 1, 43-330 Wilamowic, tel. 338129430, e-mail: ug@wilamowice.pl

Dostępność architektoniczna siedziby Urzędu

Aktualnie całkowicie dostępna architektonicznie jest czyść urzędu w budynku przy ul. Paderewskiego 3. Można tam załatwić sprawy z zakresu ochrony powietrza, w tym związanych z obsługą Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze", ochrony wód i utrzymania czystości i porządku w gminie. Od tyłu budynku jest dostępny parking z wejściem bezprogowym z dostępem dla wózków inwalidzkich oraz windą.

Budynek główny urzędu gminy przy ulicy Rynek 1 nie posiada aktualnie udogodnień związanych z dostępem dla niepełnosprawnych (brak windy i podjazdów) w związku z zabytkowym charakterem budunku. W celu załatwienia sprawy przez osobę na wózku inwalidzkim jest dostępny na zewnątrz przy gółównych drzwiach wejściowych do urzędu dzwonek przywoławczy.

Parking przed budynkiem głównym urzędu posiada dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Tłumacz języka migowego

Aktualnie brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Powiadomienie Urzędu o braku dostępności cyfrowej

Informacja na adres email główny urzędu: ug@wilamowice.pl lub bezpośrednio do osób zajmujących się BIP: it@wilamowice.pl .

Kontakt telefoniczny pod nr: 338129430 lub bezpośrednio do osób zajmujących się BIP: 338129460 lub 338129461.

Rzecznik Praw Obywatelskich

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: rpo.gov.pl.

Dane kontaktowe

Adres strony internetowej: bip.wilamowice.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Foks, Tomasz Smolarski

Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej it@wilamowice.pl

Nr telefonu osoby kontaktowej 338129460 lub 338129461