Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Menu przedmiotowe

Ochrona Danych Osobowych

Nazwa INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W SPRAWACH WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU PRZYPADAJĄCEGO NA JEDNEGO CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO
Opis ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w sprawach wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego
miesięcznego dochodu jest Burmistrz Wilamowic z siedzibą 43-330 Wilamowice ul. Rynek 1.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się:
pisemnie na adres Urząd Gminy w Wilamowicach;
na adres poczty elektronicznej: iodo@wilamowice.pl.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA
Dane osobowe stron postępowań administracyjnych będą przetwarzane przez Urząd Gminy Wilamowice w celu:
wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu lub innego rozstrzygnięcia w sprawie, zarchiwizowanie akt sprawy.

Przetwarzanie danych osobowych jest realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz jest obowiązkiem nałożonym na administratora na podstawie:
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;
rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia;
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

ODBIORCY DANYCH
Dane osobowe stron postępowań administracyjnych mogą być udostępniane innym podmiotom administracji publicznej upoważnionym przepisami prawa. Dane mogą zostać ujawnione podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w oparciu o umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. usługi informatyczne, archiwizacyjne).

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat liczonych od 1 stycznia roku następnego od daty wydania zaświadczenia lub zakończenia postępowania.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Każda osoba, której dane są przetwarzane w Urzędzie Gminy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które jej dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Macie Państwo prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH
OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych nie jest objęte obowiązkiem ustawowym, ale odmowa skutkuje brakiem możliwości wystawienia zaświadczenia o dochodach.

INFORAMCJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI
Na podstawie udostępnianych danych administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, nie przewiduje się profilowania danych.

Informacja o przetwarzaniu danych znajduje się w zamieszczonym poniżej pliku PDF
Miejsce Urząd Gminy Wilamowice
Informacja Tel: 33 8129430
Wymagane dokumenty Brak
Tryb odwoławczy Brak
Uwagi Brak
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-01-04 10:11:22
Data utworzenia 2021-01-04
Data udostępnienia 2021-01-04 10:08:01
Osoba odpowiedzialna Andrzej Kołtun
Udostępnił Tomasz Smolarski