Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Menu przedmiotowe

Ogłoszenia / Archiwum ogłoszeń i zawiadomień

2005-03-18
OGŁOSZENIE o sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Burmistrz Wilamowic ogłasza  ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości  gruntowej, nie zabudowanej, stanowiącej własność  Gminy Wilamowice:

nieruchomość gruntowa położona w Pisarzowicach przy ul. Bielskiej i ul. Szkolnej, zapisana w księdze wieczystej nr 94818 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej VII Wydział Ksiąg Wieczystych:
działka nr 59/4 o powierzchni 1,6564 ha – cena wywoławcza 415.503 zł - wysokość wadium: 42.000 zł
Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Wilamowice obejmującym miejscowość Pisarzowice położona jest w terenach oznaczonych symbolem „PU – tereny wytwórczości i usług”, „ZL – tereny lasów i do zalesienia (jako obudowa cieku wodnego Słonica”.
Nieruchomość położona jest przy drogach powiatowych Bielsko–Biała – Oświęcim oraz Pisarzowice – Kęty, teren płaski bardzo dogodny pod realizację inwestycji, uzbrojony w sieci: energetyczną, wodociągową, gazową, telekomunikacyjną. Nieruchomość graniczy z nową oczyszczalnią ścieków. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

1. Przetarg odbędzie się w dniu 25 maja 2005r. o godz.15:30 w Urzędzie Gminy w Wilamowicach, Rynek 1 (sala nr 1).
2. Do ceny ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
3. Wadium należy wpłacić nie później niż do dnia 18 maja 2005r. przelewem na konto Urzędu Gminy w Wilamowicach   57 8134 0002 0000 0101 2000 0050 Bank Spółdzielczy w Wilamowicach. Potwierdzeniem wpłaty wadium jest wpływ pieniędzy na konto Urzędu Gminy w Wilamowicach w wyżej podanym terminie.
4. Wadium zwraca się przelewem w terminie do 3 dni od daty przetargu a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
5. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia  notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.
6. Ustaloną w wyniku przetargu cenę sprzedaży należy wpłacić w całości przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży.
7. Koszty i opłaty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
8. Przystępujący do przetargu jest zobowiązany przedstawić komisji przetargowej:
   - dowód wpłaty wadium,
   - dowód tożsamości,
   - w przypadku podmiotów gospodarczych: oryginał lub kserokopię poświadczoną za
     zgodność z oryginałem przez uczestnika przetargu następujących dokumentów:
     aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji
     działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
     do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą
     przetargu.
   - cudzoziemcy zezwolenie wydane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
   - w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika, pełnomocnictwo
     winno być udzielone na piśmie, a podpis mocodawcy uwierzytelniony przez notariusza,
     radcę prawnego lub adwokata.
9. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy (pok. nr 21 i 22, tel. (0 33) 8457-346 wew.21, 24).
10. Burmistrz Wilamowic może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny.
Szczegóły publikacji