Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pisarzowicach
Adres ul. Świętego Floriana 28
43-332 Pisarzowice
Kontakt
Telefon
(033) 8457-256
Fax
(033) 8457-256
www
http://www.sppisarzowice.kolnet.com.pl/
Dyrektor Lidia Dziubek
Zadania                                                  § 2
                                   CELE I ZADANIA SZKOŁY

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty z dnia 07.09.1991r. /tekst jednolity Dz.U.Nr67, poz.329 z 1996r. z późniejszymi zmianami / i zarządzeniach władz oświatowych.

1. Umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.
2. Zapewnia uczniom pełny rozwój umysłowy, moralny i fizyczny w warunkach poszanowania ich godności osobistej i światopoglądu.
3. W czasie prowadzenia zajęć pedagogiczno - wychowawczych respektuje przepisy prawa, Powszechną Deklarację Praw Człowieka ONZ, Deklaracje Praw Dziecka ONZ oraz Konwencję Praw Dziecka ONZ.
4. Zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną i zdrowotną oraz stwarza warunki pełnego bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.
5. Udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, współpracując z pedagogiem szkolnym oraz Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną.
6. Szkoła organizuje zajęcia nadobowiązkowe i pozalekcyjne oraz koła zainteresowań w ramach możliwości finansowych. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań nie może być niższa niż 15 uczniów. Liczba uczestników zespołów wyrównawczych nie może być niższa niż 3, a nie wyższa niż 10 uczniów.
7. Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożycia ciepłego posiłku na stołówce szkolnej w higienicznych warunkach.
7.1. W celu zapewnienia opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych i losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna, szkoła organizuje dożywianie w formie gorącego posiłku (obiadu) - w działającej w ramach świetlicy stołówce szkolnej.
7.2. Obiady dla uczniów mogą być finansowane przez:
a) Ośrodek Pomocy Społecznej
b) rodziców
c) sponsorów
d) gminę
7.3. Koszty prowadzenia stołówek szkolnych w tym związane z zatrudnieniem pracowników kuchni zabezpieczone są w budżetach szkół.
8. Formy współpracy z poradniami PP i innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom:
8.1. Uczniowie posiadający duże trudności w nauce oraz wykazujący się zaburzeniami emocjonalnymi kierowani są do przebadania w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
8.2. Dla uczniów niepełnosprawnych, po orzeczeniu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej lub innej, szkoła organizuje nauczanie indywidualne i zajęcia rewalidacyjne.
8.3. Realizowanie indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie umożliwiają odrębne przepisy.
9. Program wychowawczy szkoły i program profilaktyki uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
10. Szkoła obok przedmiotów nauczania wprowadza ścieżki edukacyjne:
10.1. czytelnicza i medialna
10.2. prozdrowotna
10.3. ekologiczna
10.4. regionalna.
11. Za realizację ścieżek edukacyjnych odpowiedzialni są nauczyciele wszystkich przedmiotów.

/wyciąg ze Statutu Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach/
Opis lość uczniów w roku szkolnym 2020/2021: 560
w tym dziewcząt: 286
chłopców: 274

liczba zatrudnionych nauczycieli: 64
ilość oddziałów: 27
Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej
Zakres danych Z załączonego oświadczenia majątkowego wyłączono następujące dane osobowe: adres zamieszkania i położenia posiadłości
Podstawa prawna Wyłączenia danych dokonano zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. Nr 133, poz.883)
Osoba wyłączająca Foks Marcin
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-11-29 13:31:40
Data utworzenia 2004-02-17
Data udostępnienia 2004-02-17 13:05:58
Osoba odpowiedzialna Marcin Foks
Udostępnił Tomasz Smolarski