Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Sposoby ustalania prawa

Nazwa ZASADY STANOWIENIA AKTÓW PRAWNYCH - UCHWAŁY, ZARZĄDZENIA
Opis Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy ( art. 40.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. )
Sposoby stanowienia aktów prawnych Organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie:
1) wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych,
2) organizacji urzędów i instytucji gminnych,
3) zasad zarządu mieniem gminy,
4) zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Aktami prawa miejscowego są uchwały Rady Miejskiej i zarządzenia Burmistrza.

Projekt aktu prawnego pod względem merytorycznym i redakcyjnym opracowuje rzeczowo właściwy wydział, a za jego redakcję odpowiada kierownik wydziału.
Projekty opracowanych aktów prawnych powinny zawierać:
1) datę i tytuł (określenie rodzaju aktu),
2) podstawę prawną,
3) sentencję, zawierającą podstawowe rozstrzygnięcia będące przedmiotem projektu aktu prawnego,
4) określenie terminu wejścia w życie,
5) rozstrzygnięcie odnośnie ogłoszenia aktu prawnego.

Projektu aktów prawnych wymagają uzgodnienia z radcą prawnym i skarbnikiem jeśli dotyczą budżetu lub wywołują skutki finansowe.

Prawo zgłaszania projektów uchwał posiada:
1) Burmistrz Gminy,
2) komisje stałe Rady Miejskiej,
3) radny.

Projekty aktów prawnych opracowywane są na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20.06.2002r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz.U. z 2002r. Nr 100 poz. 908).
Wszystkie uchwały wnoszone na sesje winny być zaopiniowane przez merytorycznie właściwe komisje.
Każda komisja stała ma prawo do wyrażania opinii dotyczącej uchwał wnoszonych na sesje.
Zaopiniowany i zaaprobowany projekt aktu prawnego przedkłada się do akceptacji Burmistrzowi Gminy lub do podjęcia Radzie Miejskiej.

Podjęte przez Radę Miejską uchwały rejestrowane są w rejestrze uchwał Rady Miejskiej prowadzonym przez biuro Rady Miejskiej. Komplet egzemplarzy podjętych uchwał, przewodniczący Rady Miejskiej przekazuje w dwóch egzemplarzachniezwłocznie do realizacji burmistrzowi. Burmistrz zobowiązany jest do przedłożenia Wojewodzie uchwał Rady Miesjkiej w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia i do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, jeśli podjęte uchwały dotyczą spraw finansowych.
Podpisane przez Burmistrza Gminy zarządzenia rejestrowane są w rejestrze zarządzeń prowadzonym przez Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich.
Podjęte akty prawne Wydział OSO przekazuje do realizacji właściwym wydziałom urzędu gminnego i gminnym jednostkom organizacyjnym.

Przepisy gminne ogłasza się zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie (ustawa z dnia 20 lipca 200r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych - Dz.U. z 200r. Nr 62 poz. 718 z późn. zm.).
Zbiór przepisów gminnych udostępnia się do powszechnego wglądu (art. 28 ustawy z dnia 20 lipca 200r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych - Dz.U. z 2000r. Nr 62 poz. 718 późn. zm.).
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2012-07-17 11:37:25
Data utworzenia 2004-04-02
Data udostępnienia 2004-04-02 12:30:40
Osoba odpowiedzialna Marcin Foks
Udostępnił Tomasz Smolarski