Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Wydziały, referaty, oddziały

Nazwa Wydział Finansowy (FN)
Adres ul. Rynek 1
43-330 Wilamowice
Kontakt
Telefony
33 8129430   (sekretariat Urzędu Gminy)
33 8129432   (sekretariat Urzędu Gminy)
Fax
33 8129431   (sekretariat Urzędu Gminy)
Anna Gajda


Nr tel .: 33 8129448
awaryjny: 33 4454748

Piętro 2, pokój nr  15
Skarbnik Gminy
Halina Sztafińska
Nr tel .: 33 8129447


Nycz Magdalena
Nr tel .: 33 8129446


Nina Kostka
Nr tel .: 33 8129446


Piętro 2, pokój nr  14
Prowadzi sprawy z zakresu:
- księgowości budżetowej - wydatki,
- księgowości jednostek pomocniczych gminy, ochrony p. pożarowej i sportu.

Zastępca Skarbnika, prowadzi sprawy z zakresu:
- księgowości budżetowej oraz obsługi finansowo-księgowej,
- rozliczenia VAT Gminy.

Prowadzi sprawy z zakresu:
- księgowości dochodów budżetowych,
- księgowości Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- ewidencji środków trwałych.

Bożena Mika
Nr tel .: 33 8129449


 
Maria Markiel
Nr tel .: 33 8129449


Piętro 2, pokój nr  16
Prowadzi sprawy z zakresu księgowości podatkowej:
- osoby fizyczne z miejscowości: Dankowice, Wilamowice, Zasole Bielańskie,
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne i osoby prawne,
- egzekucja należności podatkowych,
- zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach.

Prowadzi sprawy z zakresu:
- wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego dla osób prawnych
- przypisy i odpisy podatku w trakcie roku,
- ulgi i zwolnienia podatkowe,
- kontrola podatkowa.
Anna Skoraczewska
Nr tel .: 33 8129451
 


Katarzyna Piróg
Nr tel .: 33 8129451Sylwia Norymberczyk
Nr tel .: 33 8129451Piętro 2, pokój nr  17
Prowadzi sprawy z zakresu księgowości podatkowej:
- osoby fizyczne z miejscowości Pisarzowice, Stara Wieś, Hecznarowice,
- osoby prawne i jednostki organizacyjne,
- egzekucja należności podatkowych,
- zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach.

Prowadzi sprawy z zakresu:
- wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego dla osób fizycznych
- przypisy i odpisy podatku w trakcie roku,
- zaświadczenia o stanie majątkowych,
- kontrola podatkowa.

Prowadzi sprawy z zakresu:
księgowości opłat za gospodarowania odpadami:
- osoby fizyczne z Gminy Wilamowice,
- windykacja należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
Bogumiła Nikiel
Nr tel .: 33 8129452Katarzyna Dobija
Nr tel .: 33 8129452


Piętro 2, pokój nr  18
Prowadzi sprawy z zakresu:
- księgowości budżetowej - dochody,
- czynsze,
- rozliczenia VAT jednostki,

Prowadzi sprawy z zakresu:
- księgowości budżetowej - świadczenia, projekty,
- wynagrodzeń pracowników,
- składek ZUS,
- podatku dochodowego od osób fizycznych,
- ubezpieczenia grupowego pracowników,
- delegacji krajowych i zagranicznych.


Nr tel .: 33 8129453


Piętro 1, pokój nr  11
Prowadzi sprawy z zakresu:
- obsługa kasy, sprzedaż znaczków skarbowych;

Kasa:

- czynna w godzinach pracy Urzędu,

poniedziałek  od 7:30 do 12:00  oraz  od 13:00  do 14:30
wtorek          od 7:30 do 12:00  oraz  od 13:00  do 14:30
środa            od 7:30 do 12:00  oraz  od 13:00  do 16:00
czwartek       od 7:30 do 12:00  oraz  od 13:00  do 14:30
piątek           od 7:30 do 12:00  oraz  od 13:00  do 14:00
Zadania Do zadań Wydziału Finansowego należy:

1.   Przygotowanie projektu budżetu gminy.
2.   Przygotowanie układu wykonawczego budżetu gminy.
3.   Sporządzanie harmonogramów dochodów i wydatków budżetu gminy.
4.   Prowadzenie rachunkowości jednostki Urzędu i organu finansowego
     gminy.
5.   Sporządzanie zbiorowych sprawozdań i bilansów.
6.   Obsługa kredytów i pożyczek gminnych.
7.   Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących zmian w budżecie
     oraz wysokości stawek podatkowych.
8.   Nadzór nad opracowaniami i realizacją planów finansowych jednostek
     budżetowych wykonujących budżet gminy.
9.   Analiza wykonania budżetu.
10. Prowadzenie urządzeń syntetycznych księgowości dochodów
     podatkowych, nie podatkowych, wydatków budżetowych oraz
     środków pozabudżetowych i inwestycji.
11. Prowadzenie analitycznej księgowości w zakresie podatków i opłat
     lokalnych.
12. Prowadzenie urządzeń analitycznych dochodów nie podatkowych,
     wydatków budżetowych, inwestycji oraz środków pozabudżetowych.
13. Obsługa bankowa wydatków budżetowych, inwestycji,
     nie podatkowych dochodów budżetowych oraz środków
     pozabudżetowych.
14. Prowadzenie obsługi finansowej jednostki budżetowej – Urząd Gminy.
15. Prowadzenie obsługi finansowej jednostki budżetowej – GOPS.
16. Prowadzenie obsługi finansowo – księgowej dla Sołectw.
17. Prowadzenie rozliczeń finansowych z dostawcami i odbiorcami Urzędu.
18. Windykacja nie podatkowych dochodów budżetowych, między innymi
     wieczystego użytkowania, dzierżawy, czynszu.
19. Prowadzenie obsługi kasowej w Urzędzie.
20. Księgowanie syntetyczne i analityczne środków trwałych, wartości
     niematerialnych i prawnych.
21. Prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu.
22. Rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem
     Skarbowym, związane z obsługą płacową Urzędu.
23. Rozliczenie delegacji krajowych i zagranicznych oraz ekwiwalentów
     za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.
24. Sporządzanie sprawozdań finansowych i bilansu jednostki.
25. Wymiar i pobór podatków i opłat lokalnych:
     1) podatek od nieruchomości,
     2) podatek rolny,
     3) podatek leśny,
     4) podatek od środków transportowych,
     5) podatek od posiadania psów,
     6) opłata targowa.
26. Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym, zaleganiu
     w podatkach, o  dochodach z gospodarstwa rolnego.
27. Przygotowywanie projektów uchwał w zakresie podatków
     i opłat lokalnych.
28. Planowanie podatków i opłat oraz sporządzanie sprawozdań
     w tym zakresie.
29. Przygotowywanie decyzji wymiarowych, umorzeniowych,
     przesuwanie terminów płatności, rozłożenia na raty.
30. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem ulg, odroczeń
     i umorzeń oraz w zakresie podatków i opłat, stanowiących
     dochody gminy, a pobieranych przez Urząd Skarbowy.
31. Sporządzanie analiz podatkowych.
32. Wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych i zajęcia hipotek.
33. Prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupu w zakresie podatku
     od towaru i usług VAT.
34. Sporządzanie deklaracji VAT – 7.
35. Rozliczanie z Urzędem Skarbowym podatku VAT.
36. Przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji dotyczącej majątku
     administrowanego przez Urząd.
37. Rrozliczanie finansowe realizowanych przez Urząd inwestycji.
38. Rozliczanie otrzymanych na realizację zadań gminnych dotacji
     celowych i innych środków finansowych.
39. Nadzorowanie i rozliczanie dotacji przekazywanych z budżetu
     gminy jednostkom i organizacjom.
Opis 1. Na czele wydziału stoi Skarbnik, którego zastępstwo pełni Inspektor
   w Dziale Finansowym.
2. Do zakresu działania Wydziału Finansowego należą sprawy związane
   z gospodarką finansową Gminy, Urzędu i jednostek organizacyjnych
   gminy, budżetu gminy, wymiarem i poborem należności budżetowych
   z tytułu podatków, opłat i zapewnieniem dyscypliny budżetowej.
3. Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu „ Fn ”.
Dokumenty powiązane
Informacje o Skarbniku Gminy i jej oświadczenie majątkowe
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2021-05-05 09:03:01
Data utworzenia 2004-03-03
Data udostępnienia 2004-03-03 11:20:16
Osoba odpowiedzialna Marcin Foks
Udostępnił Tomasz Smolarski