Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wilamowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze miasta
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
znacznik ozdobny Ponowne wykorzyst. informacji publicznych
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Rada Miejska
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Imienny wykaz głosowań radnych
znacznik ozdobny Interpelacje i wnioski radnych
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Referendum ogólnokrajowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Zarządzenia FN
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - przetargi
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - poniżej 30 tys. EURO
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Sprawozdania budżetowe
znacznik ozdobny Sprawozdania finansowe
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Kontrole i audyt
znacznik ozdobny Opinie RIO
znacznik ozdobny Zadania publiczne
znacznik ozdobny Plany
znacznik ozdobny Środowisko
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Świadczenia społeczne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Nieodpłatna Pomoc Prawna
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Wody Polskie
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr Instytucji Kultury
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Informacja publiczna Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Udostępnienie informacji publicznej

Opis
Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dziennik Ustaw z 2001 r., Nr 112, poz. 1198, z późniejszymi zmianami). Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu. Nie istnieje przy tym obowiązek wykazywania interesu prawnego czy faktycznego w uzyskaniu tej informacji. Prawu osoby zainteresowanej uzyskaniem informacji publicznej towarzyszy obowiązek podmiotu wykonującego zadania publiczne do ujawniania i rozpowszechniania informacji publicznej. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych oraz w przepisach o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (np. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, przepisy ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej mówiące o tajemnicy statystycznej, przepisy działu VII ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja skarbowa dotyczące tajemnicy skarbowej).

Miejsce
Urząd Gminy w Wilamowicach
43-330 Wilamowice
ul. Rynek 1

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Piętro 1, pokój nr 11
Informacja
Tel: 033 8129-430 (033 8129-440)
Fax: 033 8129-431
Wymagane dokumenty
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Termin załatwienia sprawy
Udzielenie informacji na wniosek powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli jednak brak możliwości udostępnienia informacji w podanym terminie, ulega on wydłużeniu, ale nie może przekroczyć 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. W takim przypadku organ, do którego zwrócono się o udzielenie informacji ma obowiązek pisemnie powiadomić wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w którym żądana informacja zostanie udostępniona.
Opłaty
Zasadą jest, że dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny (art. 7 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej).
Przewidziany jest jednak wyjątek od tej zasady. Możliwe jest pobranie opłaty, jeśli są spełnione jednocześnie dwa warunki:
- udostępnienie informacji publicznej (nie udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej) następuje w trybie wnioskowym,
- podmiot obowiązany do udostępnienia informacji ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku.
Pobranie opłaty jest wówczas fakultatywne. Opłata za udostępnienie informacji publicznej powinna odzwierciedlać rzeczywiście poniesione koszty.
Podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji powinien w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomić wnioskodawcę o wysokości opłaty. Następnie musi upłynąć kolejne 14 dni, licząc od dnia powiadomienia o opłacie. Jeśli w tym terminie wniosek nie zostanie wycofany bądź nie zostaną w nim dokonane zmiany odnośnie sposobu lub formy udostępnienia informacji, informacja ta powinna być udostępniona zgodnie z wnioskiem.
Tryb odwoławczy
Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej. Do decyzji takiej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że odwołanie od niej powinno być rozpatrzone w ciągu 14 dni. Uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji powinno ponadto zawierać imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.
W sytuacji, gdy wnioskodawca pragnie otrzymać informację publiczną od podmiotu obowiązanego do udostępnienia informacji publicznej, który nie jest organem władzy publicznej, stosuje się odpowiednio te same zasady, a wnioskodawca może wystąpić do tego podmiotu o ponowne rozpatrzenie sprawy. Do takiego wniosku stosuje się przepisy dotyczące odwołania.
Jeżeli wniosek nie dotyczy informacji publicznej w rozumieniu ustawy o informacji publicznej, organ jedynie powiadamia (a więc nie wydaje decyzji administracyjnej) wnioskodawcę, iż jego wniosek nie znajduje podstaw w przepisach prawa.
Można złożyć skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego na bezczynność organu, do którego osoba zainteresowana wystąpiła o udostępnienie informacji. Organ, na którego działanie została wniesiona skarga może zostać zobowiązany przez sąd do udzielenia odpowiedzi na skargę i przekazania akt sprawy w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi. Skarga musi być rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
Jeśli obywatelowi odmówiono dostępu do informacji publicznej ze względu na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, może on wnieść powództwo do sądu powszechnego o udostępnienie tej informacji. Sądem właściwym do orzekania w tych sprawach jest sąd rejonowy właściwy ze względu na siedzibę podmiotu, który odmówił udostępnienia informacji publicznej.
Sąd powszechny będzie właściwy w sprawach odmowy dostępu ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, a także tajemnicę lekarską oraz dokumentacji medycznej. Natomiast w sprawach odmowy udzielenia informacji ze względu na tajemnicę państwową, skarbową, służbową i statystyczną, jak również w sytuacjach odmowy z przyczyn proceduralnych (na przykład żądany dokument nie znajduje się w posiadaniu organu, do którego złożono wniosek) rozstrzyga wojewódzki sąd administracyjny.
Uwagi
Dana
Pliki

Osoba odpowiedzialnaAndrzej Kołtun
Data utworzenia9 czerwca 2005
UdostępniłMarcin Foks
Data udostępnienia9 czerwca 2005

    Data ost. zmiany: 17 lipca 2012
    Wszystkie zmiany

Licznik odwiedzin: 4941967 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony