Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wilamowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze miasta
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
znacznik ozdobny Ponowne wykorzyst. informacji publicznych
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Rada Miejska
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Imienny wykaz głosowań radnych
znacznik ozdobny Interpelacje i wnioski radnych
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Referendum ogólnokrajowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Zarządzenia FN
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - przetargi
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - poniżej 30 tys. EURO
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Sprawozdania budżetowe
znacznik ozdobny Sprawozdania finansowe
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Kontrole i audyt
znacznik ozdobny Opinie RIO
znacznik ozdobny Zadania publiczne
znacznik ozdobny Plany
znacznik ozdobny Środowisko
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Świadczenia społeczne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Nieodpłatna Pomoc Prawna
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Wody Polskie
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr Instytucji Kultury
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Jednostki oświatowe Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach

Adres
ul. Świętego Floriana 28
43-332 Pisarzowice
Kontakt
Telefon
(033) 8457-256
Fax
(033) 8457-256
www
http://www.sppisarzowice.kolnet.com.pl/
Dyrektor
Lidia Dziubek
Zadania
                                                 § 2
                                   CELE I ZADANIA SZKOŁY

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty z dnia 07.09.1991r. /tekst jednolity Dz.U.Nr67, poz.329 z 1996r. z późniejszymi zmianami / i zarządzeniach władz oświatowych.

1. Umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.
2. Zapewnia uczniom pełny rozwój umysłowy, moralny i fizyczny w warunkach poszanowania ich godności osobistej i światopoglądu.
3. W czasie prowadzenia zajęć pedagogiczno - wychowawczych respektuje przepisy prawa, Powszechną Deklarację Praw Człowieka ONZ, Deklaracje Praw Dziecka ONZ oraz Konwencję Praw Dziecka ONZ.
4. Zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną i zdrowotną oraz stwarza warunki pełnego bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.
5. Udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, współpracując z pedagogiem szkolnym oraz Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną.
6. Szkoła organizuje zajęcia nadobowiązkowe i pozalekcyjne oraz koła zainteresowań w ramach możliwości finansowych. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań nie może być niższa niż 15 uczniów. Liczba uczestników zespołów wyrównawczych nie może być niższa niż 3, a nie wyższa niż 10 uczniów.
7. Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożycia ciepłego posiłku na stołówce szkolnej w higienicznych warunkach.
7.1. W celu zapewnienia opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych i losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna, szkoła organizuje dożywianie w formie gorącego posiłku (obiadu) - w działającej w ramach świetlicy stołówce szkolnej.
7.2. Obiady dla uczniów mogą być finansowane przez:
a) Ośrodek Pomocy Społecznej
b) rodziców
c) sponsorów
d) gminę
7.3. Koszty prowadzenia stołówek szkolnych w tym związane z zatrudnieniem pracowników kuchni zabezpieczone są w budżetach szkół.
8. Formy współpracy z poradniami PP i innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom:
8.1. Uczniowie posiadający duże trudności w nauce oraz wykazujący się zaburzeniami emocjonalnymi kierowani są do przebadania w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
8.2. Dla uczniów niepełnosprawnych, po orzeczeniu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej lub innej, szkoła organizuje nauczanie indywidualne i zajęcia rewalidacyjne.
8.3. Realizowanie indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie umożliwiają odrębne przepisy.
9. Program wychowawczy szkoły i program profilaktyki uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
10. Szkoła obok przedmiotów nauczania wprowadza ścieżki edukacyjne:
10.1. czytelnicza i medialna
10.2. prozdrowotna
10.3. ekologiczna
10.4. regionalna.
11. Za realizację ścieżek edukacyjnych odpowiedzialni są nauczyciele wszystkich przedmiotów.

/wyciąg ze Statutu Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach/
Opis
Ilość uczniów w roku szkolnym 2010/2011:                327
w tym dziewcząt:                                                    170
chłopców:                                                              157

liczba zatrudnionych nauczycieli:                               26
ilość oddziałów:                                                       13
Pliki


Dane wyłączone z Biuletynu Informacji Publicznej
Zakres danychZ załączonego oświadczenia majątkowego wyłączono następujące dane osobowe: adres zamieszkania i położenia posiadłości
Podstawa prawnaWyłączenia danych dokonano zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. Nr 133, poz.883)
Osoba wyłączającaFoks Marcin
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 27 czerwca 2019
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 4942067 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony