Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Menu przedmiotowe

Ochrona Danych Osobowych

Nazwa Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy w Wilamowicach w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego
Opis Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy w Wilamowicach w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego
ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych przetwarzanych w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego jest Burmistrz Wilamowic z siedzibą 43-330 Wilamowice, ul. Rynek 1.
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się:
? pisemnie na adres Urząd Gminy w Wilamowicach;
? na adres poczty elektronicznej: iodo@wilamowice.pl.
CEL PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA
Dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia gospodarki przestrzennej na terenie gminy – miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (MPZP), w tym:
? wydawania zaświadczeń o zgodności budowy z ustaleniami MPZP;
? udostępniania wypisów i wyrysów z MPZP oraz informacji o terenie;
? naliczania opłat planistycznych;
? przyjmowania wniosków do studium MPZP oraz wniosków do MPZP.
Przetwarzanie danych osobowych jest realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
oraz jest obowiązkiem nałożonym na administratora na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.
ODBIORCY DANYCH
Administrator nie planuje udostępniania danych innym podmiotom, chyba, że będzie to przewidziane przepisami prawa.
Dane mogą zostać ujawnione na podstawie umów cywilnoprawnych podmiotom biorącym udział w opracowaniu MPZP
oraz świadczącym usługi wsparcia systemów informatycznych.
OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym.
PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Zgodnie z przepisami rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu:
• prawo dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii oraz prawo do poprawiania swoich danych;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH
OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych jest konieczne do zrealizowania sprawy w Urzędzie Gminy – nieudzielenie informacji o danych
osobowych może spowodować, że Państwa wniosek nie zostanie rozpatrzony.
INFORAMCJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI
Na podstawie udostępnianych danych administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, nie
przewiduje się profilowania danych.

Informacja o przetwarzaniu danych znajduje się w zamieszczonym poniżej pliku PDF
Miejsce Miejsce1
Informacja Tel: (033) 1111111
fax: 111112
Wymagane dokumenty Wymagane dokumenty
Termin załatwienia sprawy Dana
Opłaty Dana
Tryb odwoławczy Dana
Uwagi Dana
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2019-10-17 14:39:43
Data utworzenia 2019-10-17
Data udostępnienia 2019-10-17 14:38:10
Osoba odpowiedzialna Aleksandra Carbol
Udostępnił Tomasz Smolarski