UCHWAŁA Nr XV/ 122 /03

Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 29 grudnia 2003 roku

 

w sprawie zgłoszenia do dofinansowania ze środków Funduszu dla Śląska w ramach instrumentu „Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości” – komponent dotacje inwestycyjne, realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego” inwestycji: Budowa pawilonu sportowego „ Pionier” LKS Pisarzowice wraz z wewnętrzną instalacją wod, kan. ciepłej wody i sieci c.o w Pisarzowicach przy ulicy Sportowej, na pgr nr 2011/3, 2011/6.

 

 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 , punkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Wilamowicach uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

  1. Zgłosić wniosek na realizację projektu: Budowa pawilonu sportowego „ Pionier” LKS Pisarzowice wraz z wewnętrzną instalacją wod, kan. ciepłej wody i sieci c.o w Pisarzowicach przy ulicy Sportowej, na pgr nr 2011/3, 2011/6” do dofinansowania na kwotę 323.805,00 złotych ( słownie: trzysta dwadzieścia trzy tysiące osiemset pięć złotych ) ze środków Funduszu dla Śląska w ramach instrumentu „Fundusz na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości” - komponent dotacje inwestycyjne, realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”

 

  1. Przeznaczyć na pokrycie pozostałych 50 % kosztów kwalifikowanych w/w projektu w budżecie Gminy Wilamowice na lata 2004-2005 kwotę 323.805,02 złotych ( słownie: trzysta dwadzieścia trzy tysiące osiemset pięć złotych 02/100 ).

 

§ 2

 

W przypadku konieczności pokrycia wydatków na konserwację i utrzymanie obiektów powstałych w wyniku realizacji inwestycji o której mowa w § 1 zostaną zabezpieczone na ten cel środki w budżecie Gminy Wilamowice.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

 

§ 4

           

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 5

 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w siedzibie  Gminy Wilamowice

i miejscach publicznych na terenie Gminy Wilamowice.

                                                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                            inż. Jerzy Królicki