UCHWAŁA Nr XV/121 /03

Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia  29 grudnia 2003roku

 

w sprawie : zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska

                    i Gospodarki Wodnej w Katowicach 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, punkt 9 litera c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                                o samorządzie gminnym (  tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 1 punkt 2 i art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 roku o finansowaniu gmin ( Dz. U. Nr 129 poz. 600 z późn. zmianami)  Rada Miejska w Wilamowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

 

  1. Zaciągnąć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pożyczkę w wysokości 549.784,00  złotych (słownie: pięćset czterdzieści dziewięć  tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery  złote 00/100  ) z przeznaczeniem na finansowanie zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Zasolu Bielańskim w rejonie ulic Solskiego, Słonecznej, Żwirki i Wigury, Solnej i Pięknej
  2. Uruchomienie pożyczki nastąpi w II kwartale 2004 roku .
  3. Źródłem spłaty pożyczki będą dochody własne budżetu Gminy Wilamowice .
  4. Spłata pożyczki nastąpi w ratach rocznych:

-          2006r. – 54.982,00 zł.

-          2007r. – 54.978,00 zł.

-          2008r. – 54.978,00 zł.

-          2009r. – 54.978,00 zł.

-          2010r. – 54.978,00 zł.

-          2011r. – 54.978,00 zł.

-          2012r. – 54.978,00 zł.

-          2013r. – 54.978,00 zł.

-          2014r. – 54.978,00 zł.

-          2015r. – 54.978,00 zł.

 

§ 2.

 

Zabezpieczeniem pożyczki, o której mowa w § 1 będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic .

 

§ 4.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wilamowice oraz w miejscach publicznych na terenie Gminy Wilamowice .

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                            inż. Jerzy Królicki