UCHWAŁA Nr I/3/06

Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 22 listopada 2006 rokuw sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Wilamowicach.Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity - Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

Rada Miejska w Wilamowicach

- s t w i e r d z a -


§ 1

W wyniku tajnego głosowania przeprowadzonego w dniu 22 listopada 2006 roku, wybrano na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Wilamowicach


Radnego: STANISŁAWA PESZELA


§ 2

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi zał. Nr 1 do uchwały.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach oraz w miejscach publicznych na terenie Gminy Wilamowice.
Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Jerzy Królicki