UCHWAŁA Nr XXXVIII/336/06

Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 21 kwietnia 2006 rokuw sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilamowice

Na podstawie art. 18 ust.. 2 pkt 15c i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku – Białej,


Rada Miejska w Wilamowicach

uchwalaREGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY WILAMOWICERozdział I

Postanowienia ogólne


§ 1

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilamowice.

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
 1. ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
  i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.),
 2. właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to właścicieli nieruchomości w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
  i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.),
 3. gminnym planie gospodarki odpadami – rozumie się przez to Plan gospodarki odpadami, uchwalony uchwałą Nr XX/163/04 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 23 lipca 2004 r.
 4. odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady komunalne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia2001 r. o odpadach ( Dz.U. z 2001 r. Nr 62,poz. 628 z późn. zm.),
 5. odpadach komunalnych drobnych – rozumie się przez to odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary i masę mogą być gromadzone w typowych pojemnikach stanowiących wyposażenie nieruchomości,
 6. odpadach ulegających biodegradacji – należy rozumieć przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów (np. Odpady kuchenne - organiczne, odpady zielone, itp.),
 7. odpadach komunalnych wielkogabarytowych – rozumie się przez to odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary lub masę nie mogą być zbierane w typowych pojemnikach stanowiących wyposażenie nieruchomości, (np.: meble, sprzęt gospodarstwa domowego, itp.),
 8. odpadach niebezpiecznych – rozumie się przez to odpady, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny lub biologiczny, ilość i inne właściwości stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, albo środowiska (np. Baterie, rozpuszczalniki, kwasy, przeterminowane lekarstwa, detergenty i środki ochrony roślin, farby, tusze, kleje, żywice, niektóre tłuszcze i oleje, urządzenia zawierające freony, urządzenia elektryczne i elektroniczne, lampy fluorescencyjne),
 9. ściekach bytowych – rozumie się przez to ścieki powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw domowych, lub ścieki o podobnym charakterze powstające poza gospodarstwami domowymi,
 10. surowcach wtórnych – rozumie się przez to części wyselekcjonowane z odpadów komunalnych, nadające się do gospodarczego wykorzystania materiałowego lub energetycznego, a w szczególności papier, tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne,
 11. składowisku odpadów – rozumie się przez to wyznaczone miejsce do gromadzenia odpadów komunalnych, których nie można wykorzystać gospodarczo, spełniające odpowiednie warunki i wymagania budowlane, technologiczne i organizacyjne dla zagwarantowania ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ludzi,
 12. chodniku – należy rozumieć przez to wydzieloną część drogi publicznej, służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości,
 13. stacji zlewnej - rozumie się przez to stacje zlewne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.),
 14. jednostce wywozowej – rozumie się przez to przedsiębiorcę, posiadającego wydane przez Burmistrza Wilamowic zezwolenie na wykonanie usług w tym zakresie: zbierania i transportu odpadów komunalnych, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 15. zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem (np. psy i koty),
 16. zwierzętach gospodarskich – rozumie się przez to konie, bydło, owce, kozy, trzodę chlewną, króliki, drób, pszczoły, itp.

Rozdział II

Szczegółowe wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości


§ 3

 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w dostateczną ilość pojemników służących do gromadzenia odpadów komunalnych.
 2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z podziałem na:
 1. w systemie zasadniczym:
 1. odpady opakowaniowe w tym: makulatura i opakowania kartonowe, butelki szklane, tworzywa sztuczne (opakowania chemii gospodarczej, butelki PET, torebki plastikowe i reklamówki), puszki metalowe itp.
 2. odpady organiczne (biodegradowalne), o ile nie są zagospodarowane we własnym zakresie:
 1. odpady niesegregowane (zmieszane), bądź balast (w tym popiół)
 1. ponadto, w dostosowaniu do indywidualnych potrzeb, należy wyodrębniać:
 1. Podmioty uprawnione, prowadzące na terenie Gminy Wilamowice selektywną zbiórkę odpadów zobowiązane są do przekazania właścicielom nieruchomości, z którymi mają zawarte umowy, szczegółowych warunków obowiązujących w zakresie w/w zbiórki zgodnych z niniejszym Regulaminem.

§ 4

Do obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku należy:
 1. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.
 2. Likwidowanie występującej na chodniku śliskości i gołoledzi poprzez stosowanie środków neutralnych dla środowiska.
 3. Pryzmowanie zgarniętego lodu i śniegu przy krawężniku chodnika, w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.
 4. Usuwanie sopli i nawisów śnieżnych z budynków niezwłocznie po ich pojawieniu się.
 5. Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy pielęgnowanie zieleni przyległej do nieruchomości, położonej między nieruchomością a chodnikiem.
 6. W przypadku tymczasowego składowania na chodnikach materiałów opałowych oraz materiałów budowlanych i innych przedmiotów związanych z wykonywaniem remontu nieruchomości lub lokali, miejsce składowania tych materiałów powinno być oczyszczone natychmiast po ich usunięciu (zajęcie chodnika wymaga uzyskania stosownego zezwolenia zarządcy drogi).

§ 5

 1. Na utwardzonych powierzchniach nieruchomości dopuszcza się:
 1. mycie samochodów pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do komunalnej sieci kanalizacyjnej albo gromadzone w zbiorniku bezodpływowym; zabrania się odprowadzania powstających ścieków do ziemi oraz cieków i zbiorników wodnych,
 2. doraźne naprawy i regulacje samochodów, pod warunkiem, że powstające odpady będą gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych, natomiast zabronione jest (poza wyspecjalizowanymi zakładami) prowadzenie napraw blacharskich, lakierniczych oraz wymiany płynów eksploatacyjnych.
 1. Wykonywanie czynności wyszczególnionych w pkt 1 nie może naruszać praw określonych w innych powszechnie obowiązujących przepisach, a w szczególności nie może utrudniać komunikacji, zagrażać bezpieczeństwu i zakłócać spokoju.

§ 6

 1. Zabrania się spalania odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących z działalności gospodarczej - na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych obiektów budowlanych, w tym budynków mieszkalnych.
 2. Dopuszcza się spalanie poza instalacjami i urządzeniami do tego celu przeznaczonymi, jedynie resztek roślinnych, które nie mogą być kompostowane ze względu na porażenie przez choroby i szkodniki.
 3. Spalanie możliwe jest wyłącznie pod warunkiem nie stwarzania zagrożenia powstania pożaru oraz nie ograniczenia korzystania z nieruchomości sąsiednich.
 4. Zabrania się wyrzucania do koszy ulicznych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych i działalności gospodarczej.

§ 7

 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zawarcia umowy na odbiór odpadów oraz do udzielenia jednostce wywozowej informacji niezbędnych dla ustalenia treści umowy o usuwanie odpadów w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udokumentowania zgodnego z przepisami usuwania odpadów komunalnych przez okazanie umów i faktur (rachunków) za takie usługi upoważnionym pracownikom Urzędu Gminy w Wilamowicach oraz Policji.
 3. Faktury (rachunki) stwierdzające opłacenie wywozu odpadów powinny być przechowywane przez dwa lata od daty ich wystawienia.
 4. W przypadku gdy właściciele nieruchomości nie udokumentują korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego stosowne zezwolenie, obowiązki przejmuje w trybie zastępczego wykonania – Gmina Wilamowice.

Rozdział III

Rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz w miejscach publicznych, a także wymagania dotyczące ich rozmieszczania oraz utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym


§ 8

 1. Właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie jej w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych poprzez zakup takich urządzeń, wydzierżawienie od jednostki wywozowej lub w inny sposób ustalony w drodze umowy z jednostką wywozową.
 2. Do zbierania okresowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników, mogą być używane odpowiednio oznaczone worki udostępniane przez jednostkę wywozową, z którą właściciel nieruchomości zawarł umowę o odbieraniu odpadów komunalnych.

§ 9

 1. Liczba i wielkość urządzeń do gromadzenia odpadów powinna zagwarantować ciągłość gromadzenia odpadów powstających na terenie nieruchomości.
 2. Określa się minimalną liczbę, pojemność pojemników na terenie nieruchomości oraz w obiektach usługowych i produkcyjnych:
 1. dla gospodarstw domowych wynosi ona minimum 1 pojemnik 110 litrów na nieruchomość,
 2. w szkołach, przedszkolach wynosi ona minimum 3 litry na każdego ucznia (dziecko, pracownik)
 3. w lokalach handlowych i usługowych co najmniej 1 pojemnik 110 litrów na lokal,
 4. w lokalach gastronomicznych co najmniej 1 pojemnik 80 litrów na 10 miejsc konsumpcyjnych, jednak nie mniej niż 1 pojemnik 110 litrów na lokal,
 5. w zakładach rzemieślniczych i produkcyjnych co najmniej 1 pojemnik 80 litrów na 20 pracowników w odniesieniu do pomieszczeń socjalnych
  i biurowych,
 6. kosze uliczne, pojemności od 10 do 55 litrów.
 1. Jeżeli na terenie nieruchomości powstają także odpady inne niż komunalne, to muszą być one gromadzone w sposób wyodrębniony od odpadów komunalnych. Zasady gospodarowania takimi odpadami określają odrębne przepisy.
 2. Odpady medyczne lub weterynaryjne, powstające w związku z prowadzoną na terenie danej nieruchomości działalnością w zakresie usług medycznych lub weterynaryjnych, nie mogą być gromadzone w pojemnikach służących gromadzeniu odpadów komunalnych. Szczegółowe zasady postępowania z tymi odpadami określają odrębne przepisy.
 3. Odpady remontowe, poza granicami placu budowy, należy gromadzić w osobnych pojemnikach.
 4. Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby do tego uprawnione i usuwania jak najszybciej w terminach uzgodnionych z firmą wywozową lub podmiotem zajmującym się ich utylizacją.
 5. Właściciele terenów, na których organizowane są imprezy masowe, mają obowiązek zapewnienia dostatecznej liczby pojemników bądź kontenerów do gromadzenia odpadów, a także szaletów przenośnych.
 6. Koszty usunięcia niesegregowanych odpadów komunalnych, odpadów budowlanych, wielkogabarytowych oraz odpadów specyficznych (np. wraków samochodowych) ponoszą wytwórcy i posiadacze odpadów.
 7. Właściciele nieruchomości położonych na terenach wiejskich oraz w mieście z zabudową jednorodzinną powinni kompostować we własnym zakresie odpady ulegające biodegradacji, szczególnie zaś odpady pochodzenia roślinnego. Kompostowanie powinno być prowadzone z zachowaniem wymogów wynikających z przepisów prawa budowlanego, w sposób nie ograniczający interesów osób trzecich.
 8. Zbiórka surowców wtórnych może odbywać się również w systemie workowym.
 9. Gospodarstwa domowe mogą zostać bezpłatnie wyposażone w kolorowe worki foliowe, w których mieszkańcy są zobowiązani segregować odpady wg poszczególnych rodzajów. Odbiór worków odbywać się będzie wg ustalonego harmonogramu lub po uprzednim powiadomieniu użytkowników.
 10. Odpady niebezpieczne, wytwarzane w grupie odpadów komunalnych, muszą być zbierane do worków, w oryginalnych opakowaniach transportowych zabezpieczających środowisko i ludzi przed ich oddziaływaniem, dostarczonych przez podmiot uprawniony do ich odbioru. Mieszkańcy posiadający przeterminowane leki, mogą także zwrócić je bezpłatnie do aptek, a zużyte baterie do sklepów, które dysponują odpowiednimi pojemnikami.
 11. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych właściciele nieruchomości:
 1. przekazują do sprzedawcy detalicznego lub hurtowego, jeżeli nabywają sprzęt nowy tego samego rodzaju;
 2. przekazują do punktu zbierania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495);
 3. wystawiają w miejscu odbierania odpadów, w terminach podanych przez podmiot uprawniony do odbioru odpadów komunalnych.
 1. Odpady niesegregowane (zmieszane), bądź balast, w tym popiół, składane są do pojemników i przekazywane podmiotowi uprawnionemu zgodnie z harmonogramem.
 2. W wypadku stwierdzenia przez podmiot uprawniony odbierający odpady, faktu zanieczyszczenia lub zmieszania różnych rodzajów odpadów zbieranych selektywnie, w sposób niezgodny z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, właściciel nieruchomości ponosi pełny koszt ich wywozu w wysokości odpowiadającej opłacie jak za wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych).

§ 10

 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wydzielenia na terenie nieruchomości miejsca gromadzenia odpadów komunalnych.
 2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady w takim stanie sanitarnym i technicznym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i powodowania zagrożeń dla zdrowia użytkowników, a w szczególności ma obowiązek utrzymywania ich w czystości i dezynfekowania. Zabiegi mycia i dezynfekcji powinny być prowadzone w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska.
 3. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne: gorącego popiołu i żużla, gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych oraz odpadów przemysłowych.
 4. Obowiązki określone w pkt 2 i 3 stosuje się odpowiednio do koszy na odpady, ustawianych na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz na innych terenach użytku publicznego.
 5. Pojemniki powinny być ustawione:
 1. w miejscach utwardzonych o równej nawierzchni,
 2. łatwo dostępnych dla mieszkańców jak i pracowników jednostki wywozowej,
 3. w sposób nie powodujący utrudnień użytkownikom drogi i właścicielom innych nieruchomości.
 1. Zabrania się ustawiania pojemników na chodnikach, w pasie zieleni oraz na jezdni.
 2. Miejsce ustawienia pojemników, drogi dojścia i miejsce wystawienia pojemników do wywozu oraz warunki techniczne tych miejsc podlegają uzgodnieniu z jednostką wywozową.

§ 11

 1. Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych obejmująca papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe winna być prowadzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2005 r. Nr 219, poz. 1858).
 2. Zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady jakichkolwiek odpadów.
 3. Do worków / pojemników na papier, tekturę opakowaniową i nieopakowaniową zabrania się wrzucać:
 1. opakowania z pozostałością, np. żywności, wapna, cementu, środków piorących
 2. opakowania wielowarstwowe
 3. kalkę techniczną, tapety
 4. środki ochrony osobistej np. pampersy, podpaski, chusteczki higieniczne.
 5. Do worków / pojemników na opakowania szklane zabrania się wrzucać:
 6. ceramikę (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki)
 7. lustra
 8. szkło budowlane (szyby okienne, szkło zbrojone, pustaki szklane, glazura)
 9. szyby samochodowe
 10. żarówki, lampy neonowe, halogenowe itp.
 11. szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami zawartości.
 1. Do worków / pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych zabrania się wrzucać:
 1. tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego
 2. mokre folie
 3. opakowania i butelki po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach
 4. opakowania po środkach chwasto- i owadobójczych.
 1. Odpady komunalne składowane w pojemnikach nie mogą być nadmiernie ugniatane, w sposób utrudniający opróżnienie pojemnika.


Rozdział IV

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego


§ 12

 1. Ustala się następujące częstotliwości wywozu poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych:
 1. dla odpadów opakowaniowych - jeden raz w miesiącu,
 2. dla odpadów komunalnych niesegregowanych, bądź balastu:
 1. odpady wielkogabarytowe, budowlane i zielone (roślinne) będą odbierane na indywidualne zgłoszenie;
 2. co najmniej jeden raz w tygodniu dla koszy ulicznych.
 1. Odpady komunalne zebrane na terenach organizowanych imprez plenerowych powinny być usunięte niezwłocznie po zakończeniu tych imprez.

§ 13

 1. Właściciele nieruchomości niemający możliwości odprowadzania nieczystości ciekłych do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej lub nieposiadający przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych mają obowiązek opróżniania zbiorników bezodpływowych z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia i wylewania się zawartości na powierzchnię terenu.
 2. Lokalizację, wymagania techniczne, warunki budowy i eksploatacji zbiorników
  i oczyszczalni ścieków, o których mowa w pkt 1, określają stosowne przepisy.
 3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do korzystania z usług jednostki wywozowej posiadającej zezwolenie Burmistrza Wilamowic na wywóz nieczystości ciekłych do stacji zlewnej.
 4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do udokumentowania zgodnego z przepisami usuwania nieczystości ciekłych przez okazanie umów i dowodów opłat za takie usługi za ostatnie 2 lata.
 5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do oddzielnego gromadzenia ścieków bytowych i gnojówki oraz gnojowicy.

§ 14

Na podmioty uprawnione usuwające odpady komunalne lub nieczystości ciekłe nakłada się obowiązek natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń powstałych w czasie ich załadunku i transportu.Rozdział V

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów


§ 15

Na terenie Gminy Wilamowice ogranicza się ilość składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji na składowiskach odpadów, do następujących wielkości:

 1. nie więcej niż 341 Mg/rok – do końca 2010 roku,
 2. nie więcej niż 228 Mg/rok – do końca 2013 roku,
 3. nie więcej niż 159 Mg/rok – do końca 2020 roku.

Rozdział VI

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku


§ 16

 1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów, kotów i innych zwierząt domowych zobowiązane są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, mającej na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
 2. Do obowiązków właściciela psa należy:
 1. zarejestrowanie psa w Urzędzie Gminy w Wilamowicach - Wydział Spraw Gospodarczych w terminie 14 dni od wejścia w posiadanie psa.
 2. oznakowanie psa znaczkiem identyfikacyjnym ( znaczek wydawany jest nieodpłatnie w Wydziale Spraw Gospodarczych),
 3. wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne - w kaganiec,
 4. opłacanie podatku od posiadania psów, którego wysokość ustala corocznie Rada Miejska w Wilamowicach,
 5. systematyczne szczepienie przeciwko wściekliźnie zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625), która nakłada obowiązek szczepienia psów w wieku powyżej trzech miesięcy i okazywanie na żądanie władz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych, zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu,
 6. uzyskanie zezwolenia Burmistrza Wilamowic na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687).
 1. Wpis w rejestrze, o którym mowa w pkt. 2 a) obejmuje następujące dane: imię
  i nazwisko właściciela, adres właściciela, imię psa, numer identyfikacyjny nadany psu.
 2. Zabrania się:
 1. pozostawienia zwierząt bez dozoru, jeżeli zwierzę to nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym bądź na terenie ogrodzonym, w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się z niego zwierzęcia,
 2. wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użytku publicznego, placówek handlowych lub gastronomicznych, na tereny przeznaczone do zabawy dla dzieci (w szczególności do piaskownic i na place zabaw) - w odniesieniu do obiektów sportowych i rekreacyjnych sprawy te normuje regulamin porządkowy właściciela lub zarządcy nieruchomości,
 3. szczucia psów lub doprowadzania ich do stanu, w których mogą stać się niebezpieczne dla ludzi i innych zwierząt.
 1. Zwolnienie psów ze smyczy jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem oraz także w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
 2. Posiadacz psa jest zobowiązany do reagowania w sytuacjach powodujących zakłócenia spokoju bądź spoczynku nocnego wywołanego uporczywym wyciem lub szczekaniem psa.
 3. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do niezwłocznego usuwania spowodowanych przez nie zanieczyszczeń z pomieszczeń i terenów użytku publicznego, w tym z klatek schodowych, parkingów, chodników, ulic, placów, skwerów, zieleńców, itp.
 4. Pomieszczenia (kojce, budy itp.) dla psów powinny być lokalizowane w sposób i miejscu nie mającym niekorzystnego wpływu na najbliższe otoczenie.
 5. W lokalach budynków wielomieszkaniowych mogą być utrzymywane psy, które swoim zachowaniem nie zakłócają spokoju.
 6. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody, zagrożenia i uciążliwości spowodowane ich zachowaniem.

§ 17

Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała nr XXIII/194/04 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz zasad ich wyłapywania na terenie gminy Wilamowice.
Rozdział VII

Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach


§ 18

 1. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w ramach prowadzonej działalności rolniczej przez użytkowników gospodarstw i działek rolnych w pomieszczeniach dotychczas użytkowanych lub na ten cel przeznaczonych. W tym celu właściciel zwierząt zobowiązany jest do:
 1. prowadzenia chowu w sposób zgodny z wymogami zawartymi w przepisach szczególnych, m.in. prawa budowlanego, ochrony środowiska, weterynaryjnych, sanitarnych i ochrony zwierząt;
 2. niepowodowania uciążliwości dla sąsiednich użytkowników nieruchomości, w szczególności związanych z zapachem i hałasem;
 3. zwalczania much i gryzoni poprzez stosowanie zabiegów dezynsekcji i deratyzacji pomieszczeń, w których znajdują się zwierzęta, w celu wyeliminowania zagrożenia przeniesienia chorób i zakażeń;
 4. zabezpieczenia zwierząt przed samowolnym opuszczeniem nieruchomości.
 5. oddzielnego gromadzenia ścieków bytowych i płynnych odchodów zwierzęcych,
 6. gromadzenia obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego w miejscach spełniających wymogi przepisów ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. O nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2000r.Nr81, z. 991), czyli na podłożu utwardzonym i uszczelnionym oraz w zbiornikach na odchody o pojemności umożliwiającej przechowywanie ich przez wymagany przepisami okres.
 1. Pszczoły winny być trzymane w ulach, ustawionych w odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości – w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące owady nie zakłócały korzystania z nieruchomości sąsiednich.


Rozdział VIII

Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia


§ 19

 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania w miarę potrzeb deratyzacji na terenie swoich nieruchomości.
 2. Miejsce i termin obowiązkowej deratyzacji wyznacza Burmistrz Wilamowic
  w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bielsku-Białej.

Rozdział IX

Przepisy końcowe


§ 20

Bieżące prowadzenie kontroli w zakresie realizacji postanowień Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilamowice powierza się Burmistrzowi Wilamowic.


§ 21

Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc obowiązująca Uchwała nr VI/35/99 z dnia 2 marca 1999 roku Rady Miejskiej w Wilamowicach w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilamowice.


§ 22

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 23

Uchwała w wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Jerzy Królicki