UCHWAŁA Nr XXXVI/313/05

Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 29 grudnia 2005 roku


w sprawie: udzielenia pomocy w formie dożywiania dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz zasad zwrotu za świadczenia w formie posiłku


Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 8, art. 17 ust.1, pkt 14, art. 36 pkt 2 lit. j, art. 48 ust. 4 i 5, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)


Rada Miejska w Wilamowicach

uchwala, co następuje:


§ 1

  1. Udziela się pomocy w postaci jednego gorącego posiłku dziennie uczniom z rodzin, które własnym staraniem nie mogą go zapewnić.

  2. Świadczenie w postaci jednego posiłku dziennie przysługuje w stołówce szkolnej, dzieciom zamieszkującym na terenie Gminy Wilamowice uczęszczającym do szkoły podstawowej lub gimnazjum.


§ 2

  1. Świadczenie, o których mowa w § 1 ma charakter nieodpłatny, jeżeli dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza 150 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art.8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz.U. Nr 64 poz.593 z późniejszymi zmianami).

  2. W przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie ucznia przekracza 150 % kryterium dochodowego o którym mowa w ust. 1, korzystanie z posiłków odbywa się na zasadzie pełnej odpłatności.


§ 3

W szczególnie uzasadnionych przypadkach wywołanych klęską żywiołową, długotrwałą chorobą lub innym nieprzewidzianym wypadkiem losowym w rodzinie, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej może zwolnić z odpłatności dziecko korzystające z posiłku w szkole, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200 % kryterium dochodowego określonego w art.8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz.U. Nr 64 poz.593 z późniejszymi zmianami).


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilamowicach.


§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz poprzez rozplakatowanie w Urzędzie Gminy w Wilamowicach i w miejscach publicznych na terenie Gminy Wilamowice.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r.Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Jerzy Królicki