UCHWAŁA Nr XXXIV/299/05

Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 23 listopada 2005 rokuw sprawie: opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Wilamowice


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami), w związku z art. 4 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 z późn. zmianami),

Rada Miejska w Wilamowicach

uchwala, co następuje:


§ 1

Ustalić stawki opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Wilamowice w następującej wysokości:

  1. Opłatę za miejsce na cmentarzu pod grób na okres 20 lat licząc od daty pochowania zwłok lub od daty wniesienia ostatniej opłaty celem dalszego użytkowania:

  1. Opłata za rezerwację 1 miejsca 270 zł
  2. Jednorazowa opłata za miejsce na cmentarzu pod grobowiec:

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXIV/205/04 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 03 grudnia 2004 roku w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych.

§ 4

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2006 roku.
  2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w siedzibie Urzędu Gminy Wilamowice i w miejscach publicznych na terenie gminy Wilamowice.

Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Jerzy Królicki