Uchwała Nr XXXIV/297/05

Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 23 listopada 2005 rokuw sprawie: określenia na rok 2006 wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości obowiązujących w Gminie Wilamowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 , pkt 8 , art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku wraz z późniejszymi zmianami), art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku – o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity w Dz. U. Nr 9, poz. 84 z 2002 r. wraz z późniejszymi zmianami) art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst jednolity - Dz.U. z 2005r. Nr 190 poz. 1606)


Rada Miejska w Wilamowicach

uchwala, co następuje:


§ 1

Ustala się stawki podatku od nieruchomości dla podmiotów wymienionych w art. 2 , pkt 1 - 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych


w następującej wysokości za m2 powierzchni użytkowej:


 1. Od budynków mieszkalnych lub ich części 0,56zł.
 2. Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem
  działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
  lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
  gospodarczej 18,00zł.
 3. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
  działalności gospodarczej w zakresie obrotu
  kwalifikowanym materiałem siewnym 8,58zł.
 4. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
  działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
  zdrowotnych 3,71zł.
 5. Od pozostałych budynków lub ich części:
  - budynki gospodarcze 3,00zł.
  - garaży wolno stojących i dobudowanych 6,17zł.
 6. Od pozostałych budynków lub ich części nie wymienionych
  w punkcie od 1 – 5, w tym zajętych na prowadzenie
  odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
  organizacje pożytku publicznego 6.17zł.
 7. Od budowli: 2%
  według ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.
  1 pkt 3 oraz ust. 3 – 7 ustawy.
 8. Od gruntów:
 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
  gruntów i budynków – od 1 m2 powierzchni 0,65zł.
 2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
  lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni 3.61zł.
 3. od pozostałych - od 1 m2 powierzchni, w tym zajętych
  na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
  publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,13zł.

§ 2

Zwalnia się z podatku od nieruchomości za 2006 rok:

 1. budynki lub ich części, budowle i grunty stanowiące mienie komunalne gminy,
 2. budynki lub ich części, budowle i grunty stanowiące własność Skarbu Państwa,
 3. budynki lub ich części, budowle i grunty przeznaczone na potrzeby:
 1. przeciwpożarowe,
 2. sportu i kultury,
 3. stowarzyszeń,

z wyjątkiem budynków, budowli lub ich części oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXIV/203/04 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 03 grudnia 2004 roku w sprawie określenia na rok 2005 wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości obowiązujących w Gminie Wilamowice.


§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w siedzibie Gminy Wilamowice i w miejscach publicznych na terenie Gminy Wilamowice.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006r.Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Jerzy Królicki