Uchwała Nr XXXIV/295/05

Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 23 listopada 2005 rokuw sprawie: określenia na rok 2006 dziennych stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso obowiązujących w Gminie Wilamowice


Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity w Dz. U. Nr 142, poz.1591
z 2001 roku wraz z późniejszymi zmianami ), art. 15 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 9, poz. 84 z 2002 roku wraz
z późniejszymi zmianami ) art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2005r. Nr 190 poz. 1606),

Rada Miejska w Wilamowicach

uchwala, co następuje:


§ 1

Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w następującej wysokości od sprzedaży z:

 1. samochodu osobowego 18 – zł.
 2. samochodu ciężarowego o ładowności do 1,5 t. 18 – zł.
 3. samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 1,5 t. 26 – zł.
 4. przyczepy 18 – zł.
 5. stoisk 18 – zł.
 6. koszyka lub ręki 7 – zł.

§ 2

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach.
Opłatę tą pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz inne usługi świadczone poprzez posiadającego targowisko.

§ 3

Wyznacza się następujących inkasentów do poboru opłaty targowej:
 1. Na terenie miasta Wilamowice – LKS „Wilamowiczanka” w Wilamowicach

 2. Na terenie sołectwa Dankowice – LKS „Pasjonat” Dankowice
 3. Na terenie sołectwa Hecznarowice – Sołtys wsi Hecznarowice
 4. Na terenie sołectwa Pisarzowice – LKS „Pionier” w Pisarzowicach
 5. Na terenie sołectwa Stara Wieś – Sołtys wsi Stara Wieś
 6. Na terenie sołectwa Zasole Bielańskie – Sołtys wsi Zasole Bielańskie

§ 4

Opłata targowa płatna jest gotówką inkasentowi w dniu dokonania sprzedaży przez podmioty określone w § 2 niniejszej uchwały.

§ 5

Inkasenci pobierający należną opłatę targową zobowiązani są wydać wpłacającemu dowód wpłaty na pobraną kwotę.

§ 6

 1. Przyznać inkasentowi pobierającemu opłatę targową określonemu w § 3 pkt. 1 wynagrodzenie w wysokości 20 % od kwoty przez niego pobranej.
 2. Przyznać inkasentom pobierającym opłatę targową określonym w § 3 pkt. 2, 3, 4, 5 i 6 wynagrodzenie w wysokości 90% od kwoty przez nich pobranej.
 3. Każdy z inkasentów ponosi koszty utrzymania czystości na targowisku.

§ 7

Zobowiązać inkasentów do rozliczania się z pobranej kwoty opłaty targowej w kasie Urzędu Gminy w Wilamowicach terminie 10 dni od daty pobrania.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 9

Traci moc Uchwała Nr XXIV/201/04 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 03 grudnia 2004r w sprawie określenia na rok 2005 dziennych stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso obowiązujących w Gminie Wilamowice.

§ 10

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w siedzibie Gminy Wilamowice i w miejscach publicznych na terenie Gminy Wilamowice.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 roku.


Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Jerzy Królicki