Uchwała Nr XXV/219/04

Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 30 grudnia 2004 r.
Uchwała budżetowa na rok 2005
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt 9 litera „d” oraz pkt. 10, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42, art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku wraz z późniejszymi zmianami), art. 109, 116, 117a, 118, 124, 128 ust. 2 pkt. 1, art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku – o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 roku wraz z późniejszymi zmianami) oraz art. 3 - ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z 2003 roku) i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku – o ogłaszaniu aktów notarialnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z 2000 roku wraz z późniejszymi zmianami)


Rada Miejska w Wilamowicach

uchwala, co następuje:§ 1

Ustala się dochody i wydatki budżetu w wysokości:


dochody - 19.675.633 -zł

wydatki - 24.499.228 -zł


zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.


§ 2

 1. Dochody budżetu ustalone w § 1 obejmują:


 1. dochody uzyskane z podatków i opłat 7.991.536 –zł


w tym:

- z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 160.000 –zł


 1. dochody z majątku Gminy 277.000 –zł


 1. dotacje celowe na realizację zadań 1.491.483 –zł


w tym: 1. środki pomocowe 563.012 –zł

w tym:


 1. subwencję z budżetu państwa 9.352.602 –zł

w tym:


 1. Wydatki budżetu ustalone w § 1 obejmują:


 1. wydatki na realizację zadań własnych 23.044.375 –zł

 2. wydatki na realizację zadań zleconych 1.235.823 –zł
  - zgodnie z załącznikiem nr 3,

 3. wydatki realizowane na podstawie porozumień 52.546 –zł
  - zgodnie z załącznikiem nr 4,

 4. wydatki na pomoc finansową udzielaną 155.484 –zł
  między jednostkami samorządu terytorialnego- zgodnie z załącznikiem nr 5,

 5. wydatki na pomoc finansową udzieloną podmiotom 11.000 –zł
  nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
  - zgodnie z załącznikiem nr 6,


 1. Plan dochodów i wydatków dotyczący realizacji zadań związanych z rozwiązywaniem problemów przeciwdziałania alkoholizmowi określa załącznik nr 7.


§ 3

Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się na:


 1. Wydatki bieżące 17.209.794 –zł

w tym na:


 1. Wydatki majątkowe 7.289.434 –zł
  - zgodnie z załącznikiem nr 5 i 10.


§ 4

W kwocie wydatków określonych w § 1 tworzy się w budżecie rezerwę ogólną i rezerwy celowe w wysokości:


   1. Rezerwa ogólna 150.000 –zł

   2. Rezerwy celowe 317.448 –zł
    zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 5

Niedobór budżetu w kwocie 4.823.595 –zł. stanowi różnica między:


 1. przychodami budżetu w kwocie 5.446.674 –zł

z tego:


 1. rozchodami budżetu w kwocie 623.079 –zł

z tego:


 1. Zestawienie przychodów i rozchodów, dochodów i wydatków budżetu na rok 2005 ujęto w załączniku nr 12.


§ 6

Ustala się plany przychodów i wydatków:


 1. Zakładu budżetowego w kwocie:


przychody - 1.703.479 -zł

wydatki - 1.675.534 -zł


zgodnie z załącznikiem nr 13.


 1. Środków specjalnych jednostek budżetowych w kwocie:


przychody - 427.800 –zł

wydatki - 429.100 –zł


zgodnie z załącznikiem nr 14.


§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków stanowiących koszty Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie:


przychody - 6.000 zł

wydatki - 6.000 zł


zgodnie z załącznikiem nr 15.


§ 8

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych ujęto w załączniku nr 16.

§ 9

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach planów wieloletnich objęto załącznikiem nr 17.


§ 10

Upoważnia się Burmistrza do:


 1. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami.

 2. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

 3. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru do wysokości 1.850.000 -zł.

 4. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości wydatków ustalonych w budżecie Gminy tj. 19.503.921-zł przewidzianych na realizację poszczególnych zadań bieżących i majątkowych oraz spłat zobowiązań uwzględniając zmiany występujące w ciągu roku budżetowego.


§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.


§ 12

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w siedzibie Gminy Wilamowice i w miejscach publicznych na terenie Gminy Wilamowice.


Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Jerzy Królicki