Uchwała Nr XXV/215/04

Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 30 grudnia 2004r.


w sprawie: wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XXIV/204/04 w sprawie określenia na rok 2005 wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w Gminie Wilamowice.


Na podstawie art. 18 ust. 2 , pkt 8 , art. 40 ust. 1 , art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym ( tekst jednolity w Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 roku wraz z późniejszymi zmianami), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity w Dz. U. Nr 9 , poz. 84 z 2002 roku wraz z późniejszymi zmianami ) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 roku w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( Monitor Polski Nr 46 , poz. 794 z 2004 r. ) w sprawie podatku od środków transportowych obowiązujących w 2005 roku oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych ( Dz. U. Nr 62, poz. 718 z 2000 roku wraz z późniejszymi zmianami )

Rada Miejska w Wilamowicach

uchwala, co następuje:


§ 1

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/204/04 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 3 grudnia 2004 roku w sprawie określenia na rok 2005 wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w Gminie Wilamowice dotychczasowy punkt 4 „Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego” otrzymuje następujące nowe brzmienie:


Dopuszczalna masa całkowita

1 oś

Nie mniej

niż


Mniej

niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

12

18

2512

28

33

powyżej 3612

38

18

25
28

33

36 włącznie
38


412,00 -

457,00 -

509,00 -


588,00 -

654,00 -

727,00 -


2 osie

896,00 -

995,00 -

1.105,00 -

1.149,03 -


1.278,00 -

1.421,00 -

1.486,00 -

1.699,87 -


3 osie

975,00 -

1.084,00 -


1.393,00 -

1.548,00 -

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic .


§ 3

  1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku.

  2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w siedzibie Gminy Wilamowice i w miejscach publicznych na terenie Gminy Wilamowice.Przewodniczący Rady Miejskiej

inż. Jerzy Królicki