Wilamowice: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w rejonie ulicy Żwirki i Wigury w Wilamowicach
Numer ogłoszenia: 242699 - 2012; data zamieszczenia: 16.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągów i Kanalizacji , ul. Henryka Sienkiewicza 2A, 43-330 Wilamowice, woj. śląskie, tel. 33 845 71 71, faks 33 845 71 71.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w rejonie ulicy Żwirki i Wigury w Wilamowicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w rejonie ulicy Żwirki i Wigury w Wilamowicach W zakres rzeczowy zamówienia wchodzi : Kanalizacja grawitacyjna Kanał sanitarny PVC Dz 200 mm o długości L=56,70 m Wodociąg PE Dz 110 mm x6,6mm o długości L=113,50 m Wodociąg PE Dz 110x10,0mm TS o długości L=17,25m.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.10.00.00-8, 45.21.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 1.Zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia i wynagrodzenia pod warunkiem, że z niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji okoliczności Wykonawca nie wykona pewnego zakresu robót i nie wpłynie to na jakość przedmiotu umowy. 2.Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót: a)wstrzymanie realizacji robót spowodowanej z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, b)działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody lub utrudnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osoby trzecie, c)warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót np. długotrwałe intensywne opady deszczu uniemożliwiające realizację robót itp. d)napotkanie na etapie budowy niewybuchów, zabytków itp. e)konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, f)wykopaliska uniemożliwiające wykonanie robót w ustalonym terminie, Fakty, o których mowa w pkt. 2 lit. b), c), d), e) i f) muszą być stwierdzone przez Kierownika Budowy i zatwierdzone przez Zamawiającego w sporządzonym na tę okoliczność protokole. Strony ustalą nowy termin z uwzględnieniem przerwy w realizacji robót. 3.Zamawiający może dokonać zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 4.Zamawiający dopuszcza w razie konieczności wykonanie świadczenia zamiennego (roboty zamienne), której wykonanie nie będzie wykraczało poza zakres określony w ofercie i nie zmieni wynagrodzenia Wykonawcy. 5.Możliwość zmiany osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca zaproponuje zmianę w następujących przypadkach: -śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, -niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, -jeżeli zmiana kluczowego specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy np. rezygnacja. 6.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w harmonogramie realizacji inwestycji w przypadku zmiany warunków finansowania lub zaistnienia innych niezależnych od niego czynników. 7.Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: a)zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na realizację zamówienia, b)gdy zmianie ulegną zapisy umowy, przedmiotem której jest dofinansowanie tej inwestycji, w tym m.in. zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wilamowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach ul. Sienkiewicza 2a 43-330 Wilamowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.12.2012 godzina 09:30, miejsce: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach ul. Sienkiewicza 2a 43-330 Wilamowice - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie