Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.wilamowice.pl


Wilamowice: Remont drogi gminnej ul. Granicznej w Pisarzowicach w km 0+000 - 1+067
Numer ogłoszenia: 411248 - 2012; data zamieszczenia: 22.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Wilamowice , ul. Rynek 1, 43-330 Wilamowice, woj. śląskie, tel. (033) 845 74 12, faks (033) 845 74 11.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej ul. Granicznej w Pisarzowicach w km 0+000 - 1+067.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont drogi gminnej ul. Granicznej w Pisarzowicach w km 0+000 - 1+067 W skład zadania wchodzi: 1. Roboty przygotowawcze - rozbiórkowe 2. Roboty ziemne 3. Odwodnienie korpusu drogowego 4. Przepusty pod zjadami 5. Odtworzenie rowu, czyszczenie przepustów 6. Podbudowy - korytowanie z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 7. Podbudowy - warstwa odsączająca 8. Podbudowy - skropienie warstw konstrukcyjnych 9. Podbudowy - podbudowy z kruszym łamanych 10. Nawierzchnie - tłuczniowa 11. Nawierzchnie - beton asfaltowy 12. Roboty wykończeniowe - umocnienie skarpy 13. Elementy ulic - zjazd indywidualny.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wymagane jest wniesienie wadium w kwocie 15.000 złotych ( słownie: piętnaście tysięcy złotych )

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 1. Zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia i wynagrodzenia pod warunkiem, że z niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji okoliczności Wykonawca nie wykona pewnego zakresu robót i nie wpłynie to na jakość przedmiotu umowy. 2. Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót: a) wstrzymanie realizacji robót spowodowanej z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody lub utrudnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osoby trzecie, c) warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót np. długotrwałe intensywne opady deszczu uniemożliwiające realizację robót itp. d) napotkanie na etapie budowy niewybuchów, zabytków itp. e) konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, f) wykopaliska uniemożliwiające wykonanie robót w ustalonym terminie, Fakty, o których mowa w pkt. 2 lit. b), c), d), e) i f) muszą być stwierdzone przez Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy i zatwierdzone przez Zamawiającego w sporządzonym na tę okoliczność protokole. Strony ustalą nowy termin z uwzględnieniem przerwy w realizacji robót. 3. Zamawiający może dokonać zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. a. Zamawiający dopuszcza w razie konieczności wykonanie świadczenia zamiennego (roboty zamienne), której wykonanie nie będzie wykraczało poza zakres określony w ofercie i nie zmieni wynagrodzenia Wykonawcy. 4. Możliwość zmiany osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca zaproponuje zmianę w następujących przypadkach: - śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, - niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, - jeżeli zmiana kluczowego specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy np. rezygnacja. 5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w harmonogramie realizacji inwestycji w przypadku zmiany warunków finansowania lub zaistnienia innych niezależnych od niego czynników. 6. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: a) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na realizację zamówienia, b) gdy zmianie ulegną zapisy umowy, przedmiotem której jest dofinansowanie tej inwestycji, w tym m.in. zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wilamowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego - 43 - 330 Wilamowice, ul. Rynek 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.11.2012 godzina 08:30, miejsce: Siedziba Zamawiającego - sekretariat ( I piętro ).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie