Wilamowice: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Więźniów Oświęcimia w Wilamowicach
Numer ogłoszenia: 332590 - 2012; data zamieszczenia: 05.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągów i Kanalizacji , ul. Henryka Sienkiewicza 2A, 43-330 Wilamowice, woj. śląskie, tel. 33 845 71 71, faks 33 845 71 71.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Więźniów Oświęcimia w Wilamowicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Więźniów Oświęcimia w Wilamowicach, w ramach którego wykonane zostaną - Kanał sanitarny główny Dz250 mm PVC o długości 151,00 m, - Kanał sanitarny Dz200 mm PVC o długości 2904,50 m, - Sieć rozdzielcza sięgacze Dz160 mm PVC o długości 596,70 m, - Rurociąg z rur PE100 o średnicy Dz90x 5,4mm o długości 970,50 m, - Pompownia ścieków sanitarnych - 1 sztuka -wraz z zasilaniem i zagospodarowaniem terenu: ogrodzenie terenu, utwardzenie placu i zjazdu Określenie obowiązków Inspektora nadzoru ( przedmiotu zamówienia ): a) sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami (inspektor nadzoru ), b) przekazywanie wykonawcy robót budowlanych dokumentów niezbędnych do prowadzenia realizacji zadania inwestycyjnego, c) prowadzenie pełnej dokumentacji i rozliczeń finansowych zadania dla Inwestora: Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach, d) bieżąca kontrola realizacji umów, w tym m.in.: - bieżące rozliczenie finansowe zadania, - wykonywanie wszelkich sprawozdań dla inwestora: Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach i Gminy Wilamowice, związanych z finansowaniem i realizacją inwestycji, - przygotowywanie wszelkich materiałów niezbędnych do podpisania ewentualnych umów i aneksów pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą, oraz pomiędzy Inwestorem i Urzędem Marszałkowskim w Katowicach, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, WFOŚiGW w Katowicach, - Przygotowywanie wszelkiej materiałów niezbędnych do rozliczenia przyznanego dofinansowania ( rozliczenia, wnioski o płatność, sprawozdania itp. ) - zapewnienie ścisłej współpracy i przepływu informacji pomiędzy Inwestorem - Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach a Urzędem Marszałkowskim w Katowicach, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, WFOŚiGW w Katowicach. e) Dokonywanie czynności odbiorów inwestycji, lub odpowiedniej części określonej w umowie z Wykonawcą. W ramach tych czynności Inwestor Zastępczy zobowiązuje się do: - stwierdzenia gotowości do odbioru, - dokonanie odbiorów częściowych i końcowego, oraz przekazanie przedmiotu inwestycji Zamawiającemu lub upoważnionemu przez niego użytkownikowi, - przekazanie Zamawiającemu protokołów odbioru i dokumentacji powykonawczej. f) Prowadzenie rozliczenia robót i sprawdzanie faktur Wykonawców. g) Egzekwowanie od Wykonawców wszystkich postanowień zawartych w umowach. h) Przechowywanie dokumentów źródłowych dotyczących inwestycji do czasu jej zakończenia i przekazanie jej Zamawiającemu. i) Zebranie od Wykonawcy po zakończeniu robót wszystkich dokumentów i protokołów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, oraz innych niezbędnych pozwoleń. j) Uzyskanie w imieniu Inwestora pozwolenia na użytkowanie wybudowanej kanalizacji..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.20.00.00-0, 71.24.70.00-1, 71.24.20.00-6, 71.24.50.00-7, 71.24.80.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta na podstawie projektu umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ oraz w niniejszym rozdziale. Po upływie terminu do składania ofert, nie podlega negocjacjom i złożenie oferty jest równoznaczne z pełną ich akceptacją przez Wykonawcę. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące zapisów projektu umowy Wykonawca może zgłosić w sposób zgodny z art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 1. Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót: (1) wstrzymanie realizacji robót spowodowanej z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, (2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody lub utrudnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osoby trzecie, (3) warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót np. długotrwałe intensywne opady deszczu uniemożliwiające realizację robót itp. (4) napotkanie na etapie budowy niewybuchów, zabytków itp. (5) konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, (6) wykopaliska uniemożliwiające wykonanie robót w ustalonym terminie, 2. Zamawiający może dokonać zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 3. Zamawiający dopuszcza w razie konieczności wykonanie świadczenia zamiennego (roboty zamienne), której wykonanie nie będzie wykraczało poza zakres określony w ofercie i nie zmieni wynagrodzenia Wykonawcy. 4. Możliwość zmiany osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca zaproponuje zmianę w następujących przypadkach: -śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, -niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, -jeżeli zmiana kluczowego specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy np. rezygnacja. 5. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: 1) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na realizację zamówienia, 2) gdy zmianie ulegną zapisy umowy, przedmiotem której jest dofinansowanie tej inwestycji, w tym m.in. zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.wilamowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach, 43-330 Wilamowice, ul. Sienkiewicza 2a.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.09.2012 godzina 10:30, miejsce: Siedziba Zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach, 43-330 Wilamowice, ul. Sienkiewicza 2a - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Więźniów Oświęcimia w Wilamowicach jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ( Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich ) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 działanie 321 (Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak