Content-Type: multipart/related; start=; boundary=----------m9hQj2befSK8yyXRWgBNJ9 Content-Location: file://localhost/C:/DOCUME~1/NORYMB~1/USTAWI~1/Temp/155923-2012-1.html Subject: MIME-Version: 1.0 ------------m9hQj2befSK8yyXRWgBNJ9 Content-Disposition: inline; filename=155923-2012-1.html Content-Type: text/html; name=155923-2012-1.html Content-ID: Content-Location: file://localhost/C:/DOCUME~1/NORYMB~1/USTAWI~1/Temp/155923-2012-1.html Content-Transfer-Encoding: 8bit

Wilamowice: Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskimo przepustowości Q= 1000m3/d
Numer ogłoszenia: 155923 - 2012; data zamieszczenia: 17.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągów i Kanalizacji , ul. Henryka Sienkiewicza 2A, 43-330 Wilamowice, woj. śląskie, tel. 33 845 71 71, faks 33 845 71 71.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskimo przepustowości Q= 1000m3/d.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wszelkich wymaganych branż dla zadania Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim, gmina Wilamowice wraz z uzyskaniem ostatecznych ,prawomocnych decyzji administracyjnych. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji - Wymagania techniczno-technologiczne przedmiotu zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium 2. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5.000,00 zł.(słownie pięć tysięcy złotych 00/100) 3. Wniesione wadium musi obejmować okres związania z ofertą. 4. Wadium winno być wniesione w pieniądzu. 5. Wadium winno być przelane na konto Zamawiającego

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy Pzp i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie strony umowy. 2. Dopuszcza się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z następujących okoliczności: zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy - w następstwie okoliczności będących następstwem siły wyższej. Przez wystąpienie zdarzeń siły wyższej należy rozumieć zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do uniknięcia nawet w przypadku maksymalnej staranności Stron, uznanych przez Zamawiającego. Termin wykonania umowy ulega odpowiednio wydłużeniu o okres trwania tych okoliczności celem dokończenia przedmiotu umowy w sposób należyty - będącej następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp. odmowa lub przedłużanie wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień (m.in. z uwagi na przedłużające się procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - dłuższe niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku). Regulacja ma zastosowanie tylko wtedy jeśli przekroczenie terminów wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, odmowa lub przedłużanie wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - zmiany projektowe wynikające z ewentualnych zmian technologii robót - w wypadku gdy Zamawiający zaakceptuje te zmiany. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wilamowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach ul. Sienkiewicza 2a 43-330 Wilamowice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach ul. Sienkiewicza 2a 43-330 Wilamowice - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

------------m9hQj2befSK8yyXRWgBNJ9--