PROTOKÓŁ Nr XVII/04

z siedemnastej sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach,

która odbyła się w sali narad Urzędu Gminy w Wilamowicach w dniu 20 kwietnia 2004r.


CZAS TRWANIA: od godz. 1400 do godz. 1700.


OBECNI: 15 radnych na stan 15 oraz zaproszeni wg załączonej listy obecności.


PORZĄDEK OBRAD:


 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad .

 3. Przyjęcie protokołu z obrad XVI sesji Rady Miejskiej.

 4. Zapytania , wnioski , interpelacje radnych.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie Planu Gospodarki Odpadami Gminy Wilamowice.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przedstawicieli organu prowadzącego do składów Komisji Konkursowych na stanowisko dyrektorów szkół (Szkoła Podstawowa w Dankowicach, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wilamowicach).

 7. Rozpatrzenie „Sprawozdania Burmistrza Wilamowic z wykonania budżetu Gminy Wilamowice za rok 2003”.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wilamowic absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2003.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2004.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Gminy Wilamowice z organami pozarządowymi w 2004 roku”.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie lokalnego referendum (samoopodatkowanie mieszkańców na cele publiczne – odpady komunalne).

 12. Podjecie uchwały w sprawie regulaminu wyborów uzupełniających ławnika Sądu Okręgowego w Bielsku Białej (kadencja 2004-2007).

 13. Wysłuchanie opinii o zgłoszonych kandydatach na ławnika do Sądu Okręgowego w BB (realizacja uchwały Nr XVI/125/04 RM w Wilamowicach z dnia 18.02.2004r.).

 14. Wybory uzupełniające ławnika Sądu Okręgowego w Bielsku Białej do orzekania w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w kadencji 2004-2007:

 1. Odpowiedzi na zapytania, wnioski, interpelacje.

 2. Zakończenie sesji.


PRZEBIEG OBRAD:


Ad. 1.

Obrady siedemnastej sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach otworzył i prowadził Jerzy Królicki przewodniczący Rady Miejskiej w Wilamowicach, który powitał zebranych na sesji radnych i zaproszonych gości. Następnie na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że na sali obecnych jest 15 radnych na stan 15, tym samym sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał.

Ad. 2.

Przewodniczący Rady – porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji. Czy do przedstawionego porządku obrad są jakieś propozycje lub uwagi ?


Marian Trela burmistrz, zaproponował, co następuje :

Wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy Plan Gospodarki Odpadami jest pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady Miejskiej w Wilamowicach natomiast nie ma uzgodnień, a są one wymagane między innymi od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Zarządu Powiatu Województwa Śląskiego. Brak uzgodnień z wymienionych instytucji powoduje konieczność wystąpienia z wnioskiem o wycofanie tego tematu z porządku obrad sesji Rady Miejskiej.

Ponadto wnosi o wprowadzić do porządku obrad trzech dodatkowych projektów uchwał, a mianowicie:

- w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Katowicach (dot. szkoły w Dankowicach),

Poinformował, że radni otrzymali projekty uchwał, a tematy te były omówione na komisjach Rady Miejskiej.


Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie wniosku o wycofanie z porządku obrad punktu 5 o treści: Podjęcie uchwały w sprawie Planu Gospodarki Odpadami Gminy Wilamowice.

W wyniku głosowania, w którym brało udział 15 radnych, jednogłośnie podjęto decyzje o wycofaniu z porządku obrad punktu 5 (15za).


Przewodniczący Rady zaproponował aby dodatkowe tematy zgłoszone przez burmistrza, wprowadzić do porządku obrad w kolejności zgłoszenia jako punkty 5,6,7.

Odbyło się głosowanie nad wprowadzeniem dodatkowych punktów do porządku obrad.

W wyniku głosowania, w którym brało udział 15 radnych dodatkowe punkty do porządku obrad wprowadzono jednogłośnie (15za).


W związku z powyższym porządek obrad jest następujący:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad .

 3. Przyjęcie protokołu z obrad XVI sesji Rady Miejskiej.

 4. Zapytania , wnioski , interpelacje radnych.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (dot. szkoły w Dankowicach).

 6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych w roku 2004 na realizację inwestycji w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych (dot. budowy parkingu w Starej Wsi).

 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Pisarzowicach (ul. Spadziowa).

 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przedstawicieli organu prowadzącego do składów Komisji Konkursowych na stanowisko dyrektorów szkół (Szk. Podst. w Dankowicach, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wilamowicach).

 9. Rozpatrzenie „Sprawozdania Burmistrza Wilamowic z wykonania budżetu Gminy Wilamowice za rok 2003”.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wilamowic absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2003.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2004.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Gminy Wilamowice z organami pozarządowymi w 2004 roku”.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie lokalnego referendum (samoopodatkowanie mieszkańców na cele publiczne – odpady komunalne).

 14. Podjecie uchwały w sprawie regulaminu wyborów uzupełniających ławnika Sądu Okręgowego w Bielsku Białej (kadencja 2004-2007).

 15. Wysłuchanie opinii o zgłoszonych kandydatach na ławnika do Sądu Okręgowego w BB (realizacja uchwały Nr XVI/125/04 RM w Wilamowicach z dnia 18.02.2004r.).

 16. Wybory uzupełniające ławnika Sądu Okręgowego w Bielsku Białej do orzekania w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w kadencji 2004-2007:

 1. Odpowiedzi na zapytania, wnioski, interpelacje.

 2. Zakończenie sesji.


Ad. 3.

Piotr Marszałek przewodniczący Komisji Rewizyjnej, stwierdził, że protokół Nr XVI/04 z obrad sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach, która odbyła się 18 lutego 2004r. jest zgodny z przebiegiem obrad i w związku z tym zgłasza wniosek o przyjęcie tego protokołu.

W wyniku głosowania, w którym brało udział 15 radnych, jednogłośnie przyjęto protokół Nr XVI/04 z obrad sesji Rady Miejskiej z dnia 18.02.04r. (15za).


Ad. 4.

Zapytania, wnioski, interpelacje zgłosili:

Radny Andrzej Czekaj – prosi o przedstawienie wyjaśnienia w sprawie dotyczącej budżetu dla poszczególnych szkół, a w szczególności szkoły gimnazjalnej w Pisarzowicach. Plan wydatków był większy, a w rezultacie szkoły otrzymały mniej środków.

Radny Zdzisław Sordyl – po raz kolejny prosi o sporządzenie zestawienia inwestycji według wartości i według sołectw.

Radny Stanisław Nycz – dołącza się do prośby radnego Sordyla ale ponadto wnioskuje aby sporządzić również zestawienie dochodów wg poszczególnych miejscowości Gminy Wilamowice.


Ad. 5.

Jerzy Królicki poinformował, że projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚ i GW w Katowicach był tematem posiedzeń komisji Rady Miejskiej. Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, w której w § 1 wysokość pożyczki była określona na kwotę 296.577zł. na finansowanie zadania „Modernizacja kotłowni wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania i termoizolacją budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dankowicach”. Natomiast na Komisjach: Planowania, Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Przyrody oraz na Komisji ds. Samorządu, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały na to samo zadanie lecz z inną kwotą pożyczki tj. w wysokości 299.534zł.

Po wyjaśnieniach odczytał projekt uchwały w omawianej sprawie, w której kwota pożyczki jest wymieniona w wysokości 299.534zł. a wobec braku głosów do dyskusji poddał pod głosowanie odczytany projekt uchwały.

W wyniku głosowania, w którym brało udział 15 radnych, uchwałę przyjęto jednogłośnie (15za).UCHWAŁA Nr XVII/128/04

W sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach


Ad. 6.

Jerzy Królicki odczytał wniosek ( zał. nr 1 do prot.) Komisji ds. Samorządu, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu RM w Wilamowicach, który dotyczy projektu uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych w roku 2004 na realizację inwestycji w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych (budowa parkingu w Starej Wsi). Komisja wnioskuje aby w § 2 projektu uchwały w miejsce wyrazów: „obiektów powstałych”, wpisać: „obiektu powstałego”. Ponadto po wyrazach: „o której mowa w § 1” , dopisać: „punkt 1”.

Odbyło się głosowanie wniosku.

W wyniku głosowania, w którym brało udział 15 radnych, wniosek przyjęto ( 11za, 1 przeciw, 3 wstrzymało się od głosu).

Jerzy Królicki odczytał projekt uchwały z uwzględnieniem przyjętej zmiany w § 2, a wobec braku chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych w roku 2004 na realizację inwestycji w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych (budowa parkingu w Starej Wsi).

W wyniku głosowania, w którym brało udział 15 radnych, uchwałę przyjęto jednogłośnie (15za).


UCHWAŁA Nr XVII/129/04

w sprawie przeznaczenia środków finansowych w roku 2004 na realizację inwestycji w ramach wieloletnich programów inwestycyjnychAd. 7.

Jerzy Królicki odczytał i wobec braku chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Pisarzowicach (ul. Spadziowa).

W wyniku głosowania, w którym brało udział 15 radnych, uchwałę przyjęto jednogłośnie (15za).UCHWAŁA Nr XVII/130/04

W sprawie nadania nazwy ulicy w Pisarzowicach


Ad. 8.

Jerzy Królicki odczytał wniosek ( zał. nr 2 do prot. ) Komisji ds. Samorządu, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Rady Miejskiej w Wilamowicach, która wnioskuje aby do składu komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dankowicach powołać Pana Andrzeja Czekaja w miejsce Pana Andrzeja Sadloka, który zrezygnował z pracy w tej komisji.

Odbyło się głosowanie wniosku.

W wyniku głosowania, w którym brało udział 15 radnych wniosek przyjęto (14za, 1 wstrzymał się od głosu).

Po uwzględnieniu przyjętego wniosku, Jerzy Królicki odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektorów szkół.

W wyniku głosowania, w którym brało udział 15 radnych uchwałę przyjęto jednogłośnie (15za).UCHWAŁA Nr XVII/131/04

W sprawie wyznaczenia przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół.


Ad. 9.

Sprawozdanie Burmistrza Wilamowic z wykonania budżetu Gminy za rok 2003 jest pozytywnie zaopiniowane przez Komisje Rady Miejskiej, a także Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach. Sprawy dot. tego tematu zreferowała Elfryda Gagatek skarbnik, natomiast szczegółowe sprawozdanie z wykonania zadań rzeczowych i inwestycyjnych (zał. nr 6) przedstawił Marian Trela burmistrz.

Dyskusja w tej sprawie nie odbyła się.


Ad. 10.

Piotr Marszałek przewodniczący komisji Rewizyjnej, odczytał wniosek w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Wilamowic z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2003.

Wobec braku chętnych do dyskusji, Jerzy Królicki odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

W wyniku głosowania, w którym brało udział 15 radnych uchwałę przyjęto jednogłośnie (15za).UCHWAŁA Nr XVII/132/04

W sprawie udzielenia Burmistrzowi Wilamowic absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2003.


Ad. 11.

Elfryda Gagatek skarbnik, zreferowała i odczytała projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2004.

Wobec braku chętnych do dyskusji, Jerzy Królicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w przedmiotowej sprawie.

W wyniku głosowania, w którym brało udział 15 radnych uchwałę przyjęto jednogłośnie (15za).


UCHWAŁA Nr XVII/133/04

W sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2004.


Ad. 12.

Jerzy Królicki odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Gminy Wilamowice z organami pozarządowymi w 2004 roku”.

Odbyło się głosowanie, w którym brało udział 15 radnych.

W wyniku głosowania uchwałę przyjęto jednogłośnie (15za).UCHWAŁA Nr XVII/134/04

W sprawie przyjęcia rocznego „Programu współpracy Gminy Wilamowice z organami pozarządowymi w 2004 roku”


Ad. 13.

Jerzy Królicki poinformował, że do projektu uchwały w sprawie lokalnego referendum, Komisja Planowania, Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Przyrody zgłosiła następująca autopoprawkę (zał. Nr 3 do prot.):

Odbyło się głosowanie ww. autopoprawki.

W wyniku głosowania, w którym brało udział 14 radnych, autopoprawkę przyjęto jednogłośnie (14za).

Biorąc pod uwagę powyższe, Jerzy Królicki odczytał i wobec braku chętnych do dyskusji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie lokalnego referendum.

W wyniku głosowania, w którym brało udział 14 radnych uchwałę przyjęto jednogłośnie (14za).UCHWAŁA Nr XVII/135/04

W sprawie lokalnego referendum.


Ad. 14.

Jerzy Królicki odczytał projekt uchwały w sprawie regulaminu wyborów uzupełniających ławnika Sądu Okręgowego w Bielsku Białej w kadencji 2004-2007.

Odbyło się głosowanie, w którym brało udział 15 radnych.

W wyniku głosowania uchwałę przyjęto jednogłośnie (15za).UCHWAŁA Nr XVII/136/04

w sprawie regulaminu wyborów uzupełniających ławnika Sądu Okręgowego w Bielsku Białej w kadencji 2004-2007.


Ad. 15.

Edward Grzywa przewodniczący zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławnika do Sadu Okręgowego w Bielsku Białej, przedstawił opinię o zgłoszonych kandydatach na ławnika. W swojej wypowiedzi wyjaśnił, że do Przewodniczącego Rady Miejskiej wpłynęło pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku Białej, w którym Pan Prezes prosi o przeprowadzenie uzupełniających wyborów na ławnika do orzekania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Ławnicy mają być wybrani spośród kandydatów zgłoszonych wyłącznie przez terenowe organy administracji rządowej. Z pisma tego wynika, że kandydatury miały być zgłoszone do 29 lutego 2003 roku. W określonym przez Prezesa Sądu Okręgowego w Bielsku Białej terminie, do Rady Miejskiej w Wilamowicach wpłynęły dwie kandydatury – kandydatura Pana Romana Jędrzejko zgłoszona przez Komendę Wojewódzką PSP w Katowicach oraz kandydatura Pani Lidii Dziubek zgł. przez Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w BB.

W dniu 04 marca 2004 roku Zespół do oceny kandydatów powołany na sesji 18 lutego 2004 roku odbył posiedzenie w celu zaopiniowania kandydatów na ławników. Celem zespołu było sprawdzenie czy zgłoszenie pochodzi od organu uprawnionego, czy kandydaci spełniają wymogi określone w ustawie o ustroju sądów powszechnych. Z protokołu (zał. 4), który zespół sporządził wynika, że dokonano szczegółowej analizy zgłoszeń kand. na ławnika. Zespół stwierdza, że wszyscy kandydaci na ławnika spełniają określone ustawą wymogi. Jednocześnie opierając się na piśmie Komisariatu Policji z dnia 09 marca 2004r. na informacji z Krajowego Rejestru Karnego z dnia 05 marca 2004r. oraz na własnym rozeznaniu, członkowie zespołu wyrażają pogląd, że zgłoszeni kandydaci tj. Pani Lidia Dziubek oraz Pan Roman Jędrzejko cieszą się dobrą opinią wśród sąsiadów, nigdy nie mieli konfliktu z prawem, nie byli karani. Z tego względu zespół jednogłośnie uznał, że ww. kandydaci są nieskazitelnego charakteru w rozumieniu ustawy o ustroju sądów powszechnych. Dodał, że w dniu 07 kwietnia 2004 roku do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wilamowicach wpłynęło pismo Pani Weroniki Nycz zam. Wilamowice , do tego pisma zostało dołączone zgłoszenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, w którym zgłasza Panią Weronikę Nycz na ławnika do Sądu Okręgowego w BB. Z uwagi na to, że określony przez Prezesa Sądu Okręgowego w BB termin do zgłaszania kandydatów na ławnika upłynął z dniem 29 lutego 2004 roku zespół nie opiniował tej kandydatury i w konsekwencji tego zespół nie przedstawia Radzie Miejskiej do głosowania Pani Weroniki Nycz jako kandydata na ławnika do Sądu Okręgowego w BB.

Jerzy Królicki podziękował Edwardowi Grzywie przewodniczącemu Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławnika za szczegółowe zreferowanie tematu .


Ad. 16.

Jerzy Królicki poprosił radnych o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania celem wyboru ławnika Sądu Okręgowego w Bielsku Białej do orzekania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujących radnych:

W wyniku głosowania, w którym brało udział 15 radnych, Komisję Skrutacyjną ustalono w składzie: Stanisław Bieroński, Piotr Marszałek, Stanisław Nowak ( 13 za, 2 wstrzymało się od głosu) .

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy, odbyło się tajne głosowanie.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Stanisław Bieroński odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej, w którym stwierdza się, że na ławnika do Sądu Okręgowego w Bielsku Białej do orzekania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych wybrano Pana Romana Jędrzejko.

Wobec powyższego Jerzy Królicki odczytał i poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyboru ławnika Sądu Okręgowego w Bielsku Białej w kadencji 2004-2007 ( wybory uzupełniające).

W wyniku głosowania, w którym brało udział 15 radnych uchwałę przyjęto jednogłośnie (15za).UCHWAŁA Nr XVII/137/04

W sprawie wyboru ławnika Sądu Okręgowego w Bielsku Białej w kadencji 2004-2007 (wybory uzupełniające).


Ad. 17.

Odpowiedzi na zapytania, wnioski, interpelacje udzielił Marian Trela burmistrz:

Różnice pomiędzy planowanymi, a przekazanymi do szkół środkami

Sporządzenie zestawienia inwestycji i dochodów wg Sołectw

 1. od środków transportowych: Wilamowice 83.000zł, Dankowice 62.000zł,

Pisarzowice 61.000zł, Stara Wieś 22.000zł.

 1. podatek rolny: Wilamowice 90282zł, Dankowice 82.685zł, Pisarzowice 104.249zł,

Stara Wieś 69.294zł, Zasole Bielańskie 27.000zł.

 1. można również podać dochody z podatku leśnego, od nieruchomości dla osób prawnych.

Jerzy Królicki w swojej wypowiedzi powrócił do sprawy dotyczącej lokalnego referendum. Odczytał wnioski zgłoszone na komisjach (zał. nr 5 do prot.) . Proponuje aby radni w zarysie ustalili jaką wersję propagować wśród mieszkańców.


Odp. udz. Marian Trela burmistrz, który poinformował, że na zebraniach wiejskich dość szeroko i dużo mówiło się o referendum. W tej sprawie nie było krytycznych głosów ale cyt. „społeczeństwo oczekuje od burmistrza, bo burmistrz będzie realizował tą uchwałę, szczegółowych informacji w jaki sposób to będzie się odbywało, ile to będzie kosztowało. Omawiając ten temat na zebraniach wiejskich mówiłem o jednolitej stawce 2 zł. i mówiłem również, że komisje pracują nad tym oraz że są również inne wersje – malejące stawki. W tej chwili musimy wypracować wspólne stanowisko co do ceny i terminu wywozu odpadów.”

Biorąc pod uwagę powyższe Jerzy Królicki stwierdził cyt. „tą sprawę rozpatrzymy na poszczególnych komisjach RM”.

Marian Trela burmistrz, zaproponował aby najbliższa sesja odbyła się 07 maja 2004r. celem zatwierdzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla: Dankowic, Hecznarowic, Pisarzowic i Zasola Bielańskiego.

Niestety nie można zatwierdzić planu dla Wilamowic ponieważ Wojewoda nie wyłączył gruntów rolnych w takiej ilości jaka jest zaproponowana, tym samym cała procedura musi być od nowa rozpoczęta.

Natomiast dla Starej Wsi nie ma jeszcze zgody od Wojewody na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.


Ad. 18.

Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział w sesji i zamknął obrady XVII sesji Rady Miejskiej w Wilamowicach.


Protokołowała:

Danuta Lewandowska