Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wilamowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze miasta
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
znacznik ozdobny Ponowne wykorzyst. informacji publicznych
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Rada Miejska
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Imienny wykaz głosowań radnych
znacznik ozdobny Interpelacje i wnioski radnych
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Referendum ogólnokrajowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Zarządzenia FN
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - przetargi
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - poniżej 30 tys. EURO
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Sprawozdania budżetowe
znacznik ozdobny Sprawozdania finansowe
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Kontrole i audyt
znacznik ozdobny Opinie RIO
znacznik ozdobny Zadania publiczne
znacznik ozdobny Plany
znacznik ozdobny Środowisko
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Świadczenia społeczne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Nieodpłatna Pomoc Prawna
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Wody Polskie
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr Instytucji Kultury
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Wydział Spraw Gospodarczych Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Usunięcie drzew i krzewów w przypadku, gdy wnioskodawcą jest władający nieruchomością

Opis
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie Przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zm.) oraz art. 104 KPA

Miejsce
Urząd Gminy w Wilamowicach
43-330 Wilamowice
ul. Rynek 1

Wydział Spraw Gospodarczych
2 piętro, pokój nr 19
Informacja
Tel: 33 812 94 54
 
Wymagane dokumenty
Wniosek   o wydanie zezwolenia powinien zawierać :
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości;
2) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
3) obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
a) posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,
b) nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
4) wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
5) miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;

Załączniki do wniosku:
1. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością ;
2. zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody;
3. rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane  projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
4. projekt planu:
a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub
b) przesadzenia drzewa lub krzewu
– jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
5. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
6. zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody , jeżeli zostało wydane;
7. pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania wnioskodawcy wraz z potwierdzeniem wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł - za  dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa lub prokury – od każdego stosunku pełnomocnictwa ( jeżeli jest wymagane  na podstawie części IV kol. 3 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej - Dz. U. z 2015r., poz. 783  z późn. zm.
Osoby fizyczne usuwające drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej - wymagane jest ZGŁOSZENIE ZAMIARU WYCINKI DRZEW !!!
Wycinka drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych
i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, może nastąpić
po dokonaniu zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa do Urzędu Gminy Wilamowice. Zgłoszenie powinno zawierać:
   • imię i nazwisko wnioskodawcy,
   • oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
   • rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.
W terminie do 21 dni pracownik Urzędu Gminy przeprowadzi oględziny.
Drzewo będzie można usunąć po upływie 14 dni od daty oględzin, pod warunkiem, że Burmistrz Wilamowic nie wniesie sprzeciwu.
Wniesienie sprzeciwu stanowi podstawę wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa.
Jeżeli drzewo nie zostanie usunięte przed upływem 6 miesięcy od daty przeprowadzenia oględzin, konieczne będzie ponowne zgłoszenie zamiaru jego wycięcia.
Obowiązek zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa dotyczy tych drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:
   • 80 cm – w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
   • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
   • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Jeżeli w ciągu 5 lat od dokonania oględzin wnioskodawca wystąpi o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, która będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo –Burmistrz Wilamowic będzie zobowiązany nałożyć na właściciela nieruchomości obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.
Termin załatwienia sprawy
W terminie do 21 dni pracownik Urzędu Gminy przeprowadzi oględziny.
Drzewo będzie można usunąć po upływie 14 dni od daty oględzin, pod warunkiem, że Burmistrz Wilamowic nie wniesie sprzeciwu.
Opłaty
"Opłata skarbowa: zwolnione od opłat skarbowych.

Opłata ustawowa za usunięcie drzewa lub krzewu dla  podmiotów a także osób fizycznych, usuwających drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej: opłatę za usunięcie drzewa  ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia oraz rodzaju i gatunku drzewa oraz na podstawie stawki za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 lipca  2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów."
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Burmistrza Wilamowic. Odwołanie składa się na dzienniku podawczym w sekretariacie Urzędu Gminy w terminie do 14 dni od doręczenia decyzji stronie.
Uwagi
W przypadku posesji stanowiącej współwłasność, wniosek musi być złożony wspólnie przez wszystkich współwłaścicieli.
Pliki

Osoba odpowiedzialnaPaulina Kulińska
Data utworzenia2 marca 2005
UdostępniłMarcin Foks
Data udostępnienia2 marca 2005

    Data ost. zmiany: 18 grudnia 2018
    Wszystkie zmiany

Licznik odwiedzin: 4939780 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony