Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wilamowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze miasta
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
znacznik ozdobny Ponowne wykorzyst. informacji publicznych
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Rada Miejska
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Imienny wykaz głosowań radnych
znacznik ozdobny Interpelacje i wnioski radnych
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Referendum ogólnokrajowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Zarządzenia FN
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - przetargi
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - poniżej 30 tys. EURO
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Sprawozdania budżetowe
znacznik ozdobny Sprawozdania finansowe
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Kontrole i audyt
znacznik ozdobny Opinie RIO
znacznik ozdobny Zadania publiczne
znacznik ozdobny Plany
znacznik ozdobny Środowisko
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Świadczenia społeczne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Nieodpłatna Pomoc Prawna
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Wody Polskie
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr Instytucji Kultury
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Dowody osobiste Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie powyżej 18 lat

Opis
1. Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Polsce jest obowiązana posiadać dowód osobisty od ukończenia 18 roku życia. 2. Uchylanie się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego podlega sankcjom karnym - zagrożone jest karą ograniczenia wolności do 1 miesiąca lub karą grzywny. Ukaranie następuje w trybie przepisów określonych w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenie. 3. Dowód osobisty wydaje właściwy organ gminy - wójt, burmistrz, prezydent miasta - na podstawie Wniosku o wydanie dowodu osobistego wraz z wymaganymi dokumentami. a) Właściwość miejscową ustala się według miejsca pobytu stałego osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego - a w razie braku takiego miejsca - według ostatniego miejsca pobytu stałego tej osoby. b) Jeśli nie można ustalić właściwości miejscowej organu, dowód osobisty wydaje organ gminy właściwy dla obszaru dzielnicy Śródmieście w mieście stołecznym Warszawa. c) Złożenie wniosku, jak i odbiór dowodu osobistego, może nastąpić za pośrednictwem organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu czasowego Wnioskodawcy. d) Przy odbiorze dowodu osobistego cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, zwraca dokument potwierdzający legalność jego pobytu na terytorium Polski. 4. Ubiegający się o dowód osobisty musi posiadać numer ewidencyjny PESEL. 5. Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania. 6. W razie zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym należy wystąpić o jego wymianę w terminie 14 dni od doręczenia dokumentu stwierdzającego zmianę.

Miejsce
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Parter, pokój nr 2
Informacja
Osoba odpowiedzialna: pani Bagier K.
Tel: 033 8129-437 (033 8129-430)
Fax: 033 8129-431
Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
Załączniki:
- odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński,
- odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku,
- na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości co do obywatelstwa osoby,
- dwa aktualne zdjęcia o wym.3,5 x 4,5 cm (przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy),
- stary dowód osobisty do wglądu (w przypadku wymiany),
- osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy,    - dokumentem poświadczającym uprawnienia do załączenia fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisamio orzekaniu niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,    - dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.
Do wniosku nie dołącza się wymienionych w pkt. 2 i 3 odpisów aktu stanu cywilnego, jeżeli zostały sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wilamowicach.
Termin załatwienia sprawy
Dowód jest wydawany w przeciągu około 1 miesiąca.
Dane personalne wnioskodawcy przekazywane są drogą teletransmisji do centralnego punktu wytwarzania tych dokumentów i stamtąd gotowy dokument przekazywany jest do Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, następnie jest odbierany przez Urząd Gminy Wilamowice w celu przekazania wnioskodawcy.
Opłaty
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego nie pobiera sie opłaty za wydanie dowodu osobistego
Tryb odwoławczy
W razie odmowy wydania dowodu osobistego odwołanie składa się do Wojewody Śląskiego, w terminie 14 dnia od daty doręczenia decyzji stronie, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Wilamowice. Odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy.
Uwagi
Wniosek o wydanie dowodu składa wyłącznie osoba zainteresowana.    
Dowód osobisty odbiera się osobiście.    
Od roku 2003 wprowadzono obowiązek wymiany dowodów osobistych wydanych przed dniem 1 stycznia 2001 r., obowiązują następujące terminy:    
1) od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. - wydanych w latach 1962 - 1972,    
2) od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. - wydanych w latach 1973 - 1980,    
3) od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. - wydanych w latach 1981 - 1991,  
4) od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r. - wydanych w latach 1992 - 1995,    
5) od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. - wydanych w latach 1996 - 2000

Dodatkowe obowiązki związane z wymianą dowodu osobistego

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników (Dz.U.z 1995 r. Nr 142 poz.702 z późń.zm.) w art.9 nakłada na podatników obowiązek dokonania zgłoszenia aktualizacyjnego do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mają obowiązek aktualizowania danych nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.
Zgłoszenia aktualizacyjnego dokonuje się na formularzu NIP-3 - Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej nie prowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej.

UWAGA: Mieszkańcy gminy Wilamowice, będący podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych dokonujący wymiany dowodu osobistego mają 30 dniowy termin na dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego na druku NIP-3 do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej przy ul.Gen.St.Maczka 73, 43-300 Bielsko-Biała.
Zgłoszenie aktualizacyjne można dostarczyć do urzędu Skarbowego osobiście lub przesłać pocztą na wyżej podany adres.
Druki NIP-3 można odebrać w każdym Urzędzie Skarbowym, Urząd Gminy Wilamowice również dysponuje ww. drukami.
Pliki
Wniosek *.pdf556,33 kB

Osoba odpowiedzialnaKatarzyna Bagier
Data utworzenia31 marca 2004
UdostępniłMarcin Foks
Data udostępnienia31 marca 2004

    Data ost. zmiany: 29 grudnia 2017
    Wszystkie zmiany

Licznik odwiedzin: 4771879 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony