Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wilamowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze miasta
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
znacznik ozdobny Ponowne wykorzyst. informacji publicznych
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Rada Miejska
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Imienny wykaz głosowań radnych
znacznik ozdobny Interpelacje i wnioski radnych
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Referendum ogólnokrajowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Zarządzenia FN
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - przetargi
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - poniżej 30 tys. EURO
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Sprawozdania budżetowe
znacznik ozdobny Sprawozdania finansowe
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Kontrole i audyt
znacznik ozdobny Opinie RIO
znacznik ozdobny Zadania publiczne
znacznik ozdobny Plany
znacznik ozdobny Środowisko
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Świadczenia społeczne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Nieodpłatna Pomoc Prawna
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Wody Polskie
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr Instytucji Kultury
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Urząd Stanu Cywilnego Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi

Opis
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. Nr 36, poz. 180 z późn. zm.)

Miejsce
Urząd Gminy w Wilamowicach
43-330 Wilamowice
ul. Rynek 1

Urząd Stanu Cywilnego
Parter, pokój nr 2
Informacja
Pani Hoder E.
Tel: (033) 8457-410 (-412,-240,-346,-356) wewn. 18
Fax: (033) 8457-411
Wymagane dokumenty
Osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo jest obowiązana:
1) przedstawić dokument stwierdzający tożsamość oraz złożyć odpis skrócony aktu urodzenia, a także dowód ustania lub unieważnienia małżęństwa, jeżeli pozostawała poprzednio w związku małżeńskim,
2) osoba nie składa odpisu aktu stanu cywilnego jeżeli został on sporządzony w USC
3) złożyć pisemne zapewnienie, że wie o istnieniu  okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
4) zezwolenie z Sądu, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.
Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo dodatkowo obowiązany jest złożyć dokument stwierdzający możność zawarcia małżęństwa według prawa ojczystego.
Termin załatwienia sprawy
---
Opłaty
1) sporządzenie aktu małżeństwa - 75, 00 zł,
2) zaświadczenie - 30,00 zł,
3) załącznik (każdy) - 0,50 zł
Tryb odwoławczy
---
Uwagi
Kierownik USC wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
1) zaświadczenie wydaje Kierownik USC miejsca zamieszkania jednej z osób zamierzających zawrzeć małżeństwo, zaświadczenie jest wolne od opłat,
2) zaświadczenie traci moc po upływie trzech miesięcy od dnia jego wydania,
3) mężczyzna i kobieta, zawierający wyznaniowy związek małżeński w obecności duchownego, oświadczają wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu publicznemu,
4) kierownik USC właściwego ze względu na miejsce zawarcia małżeństwa, sporządza akt małżeństwa (na podstwawie zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński zostało złożone). Zaświadczenia podpisują: duchowny, małżonkowie i dwaj pełnoletni świadkowie.
Zaświadczenie duchowny przekazuje do USC przed upływem pięciu dni od zawarcia małżeństwa.
O nazwisku, które każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu małżeństwa oraz nazwisku dzieci decyduje jego oświadczenie złożone przed kierownikiem USC.

Nie może (mogą) zawrzeć małżeństwa:
1) osoba, która nie ukończyła 18 roku życia (sąd opiekuńczy może dać takie pozwolenie kobiecie, która ukończyła 16 lat),
2) osoba ubezwłasnowolniona,
3) osoba dotknięta chorobą psychiczną
4) osoba, która już pozostaje w związku małżeńskim,
5) krewni w lini prostej, rodzeństwo, ani powinowaci w lini prostej,
6) przysposabiający i przysposobiony.

Osoba odpowiedzialnaMarcin Foks
Data utworzenia16 kwietnia 2004
UdostępniłMarcin Foks
Data udostępnienia16 kwietnia 2004

    Data ost. zmiany: 17 lipca 2012
    Wszystkie zmiany

Licznik odwiedzin: 4859353 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony