Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wilamowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze miasta
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
znacznik ozdobny Ponowne wykorzyst. informacji publicznych
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Rada Miejska
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Imienny wykaz głosowań radnych
znacznik ozdobny Interpelacje i wnioski radnych
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Referendum ogólnokrajowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Zarządzenia FN
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - przetargi
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - poniżej 30 tys. EURO
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Sprawozdania budżetowe
znacznik ozdobny Sprawozdania finansowe
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Kontrole i audyt
znacznik ozdobny Opinie RIO
znacznik ozdobny Zadania publiczne
znacznik ozdobny Plany
znacznik ozdobny Środowisko
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Świadczenia społeczne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Nieodpłatna Pomoc Prawna
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Wody Polskie
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr Instytucji Kultury
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Ogłoszenia Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2005-03-18
OGŁOSZENIE o sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Burmistrz Wilamowic ogłasza  ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości  gruntowej, nie zabudowanej, stanowiącej własność  Gminy Wilamowice:

nieruchomość gruntowa położona w Pisarzowicach przy ul. Bielskiej i ul. Szkolnej, zapisana w księdze wieczystej nr 94818 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej VII Wydział Ksiąg Wieczystych:
działka nr 59/4 o powierzchni 1,6564 ha – cena wywoławcza 415.503 zł - wysokość wadium: 42.000 zł
Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Wilamowice obejmującym miejscowość Pisarzowice położona jest w terenach oznaczonych symbolem „PU – tereny wytwórczości i usług”, „ZL – tereny lasów i do zalesienia (jako obudowa cieku wodnego Słonica”.
Nieruchomość położona jest przy drogach powiatowych Bielsko–Biała – Oświęcim oraz Pisarzowice – Kęty, teren płaski bardzo dogodny pod realizację inwestycji, uzbrojony w sieci: energetyczną, wodociągową, gazową, telekomunikacyjną. Nieruchomość graniczy z nową oczyszczalnią ścieków. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

1. Przetarg odbędzie się w dniu 25 maja 2005r. o godz.15:30 w Urzędzie Gminy w Wilamowicach, Rynek 1 (sala nr 1).
2. Do ceny ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
3. Wadium należy wpłacić nie później niż do dnia 18 maja 2005r. przelewem na konto Urzędu Gminy w Wilamowicach   57 8134 0002 0000 0101 2000 0050 Bank Spółdzielczy w Wilamowicach. Potwierdzeniem wpłaty wadium jest wpływ pieniędzy na konto Urzędu Gminy w Wilamowicach w wyżej podanym terminie.
4. Wadium zwraca się przelewem w terminie do 3 dni od daty przetargu a wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
5. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia  notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.
6. Ustaloną w wyniku przetargu cenę sprzedaży należy wpłacić w całości przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży.
7. Koszty i opłaty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
8. Przystępujący do przetargu jest zobowiązany przedstawić komisji przetargowej:
   - dowód wpłaty wadium,
   - dowód tożsamości,
   - w przypadku podmiotów gospodarczych: oryginał lub kserokopię poświadczoną za
     zgodność z oryginałem przez uczestnika przetargu następujących dokumentów:
     aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji
     działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
     do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą
     przetargu.
   - cudzoziemcy zezwolenie wydane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
   - w przypadku reprezentowania uczestnika przetargu przez pełnomocnika, pełnomocnictwo
     winno być udzielone na piśmie, a podpis mocodawcy uwierzytelniony przez notariusza,
     radcę prawnego lub adwokata.
9. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy (pok. nr 21 i 22, tel. (0 33) 8457-346 wew.21, 24).
10. Burmistrz Wilamowic może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny.
Pliki
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 17 lipca 2012
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 5027773 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony