Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Wilamowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze miasta
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
znacznik ozdobny Ponowne wykorzyst. informacji publicznych
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Rada Miejska
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Protokoły z posiedzeń komisji Rady Miejskiej
znacznik ozdobny Imienny wykaz głosowań radnych
znacznik ozdobny Interpelacje i wnioski radnych
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Referendum ogólnokrajowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Zarządzenia
znacznik ozdobny Zarządzenia FN
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - przetargi
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne - poniżej 30 tys. EURO
znacznik ozdobny Nieruchomości
znacznik ozdobny Sprawozdania budżetowe
znacznik ozdobny Sprawozdania finansowe
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Kontrole i audyt
znacznik ozdobny Opinie RIO
znacznik ozdobny Zadania publiczne
znacznik ozdobny Plany
znacznik ozdobny Środowisko
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Świadczenia społeczne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Nieodpłatna Pomoc Prawna
znacznik ozdobny Petycje
znacznik ozdobny Wody Polskie
znacznik ozdobny Raport o stanie gminy
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr Instytucji Kultury
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2019-09-25 Symbol:  XIII/82/19
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019
2019-09-25 Symbol:  XIII/81/19
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice
2019-09-25 Symbol:  XIII/80/19
w sprawie powołania i przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA z siedzibą w Bielsku-Białej, zrzeszającego jednostki samorządu terytorialnego z całego subregionu w celu wspólnej realizacji zadań
inwestycyjnych, w tym w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w latach 2021-2027
2019-09-25 Symbol:  XIII/79/19
w sprawie wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Bielsku - Białej na kadencję 2020 – 2023
2019-09-25 Symbol:  XIII/78/19
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Bielsku - Białej na kadencję 2020 - 2023
2019-09-25 Symbol:  XIII/77/19
w sprawie przejęcia od Powiatu Bielskiego zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Wilamowice
2019-09-25 Symbol:  XIII/76/19
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Wilamowicach Nr XXVI/213/16 z dnia 28 września 2016 roku w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w klubie dziecięcym utworzonym przez Gminę Wilamowice oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka korzystającego
z opieki w takim klubie
2019-09-25 Symbol:  XIII/75/19
w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/100/15 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Wilamowice, zmienionej Uchwałą Nr XLI/345/17 z dnia 29 listopada 2017 r.
2019-09-04 Symbol:  XII/74/19
w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 26 czerwca 2019 roku, sygn. akt III SA/GI 309/19
2019-08-21 Symbol:  XI/73/19
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019
2019-08-21 Symbol:  XI/72/19
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilamowice
2019-08-21 Symbol:  XI/71/19
w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Wilamowice kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Wilamowice w 2019 roku
2019-08-21 Symbol:  XI/70/19
w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników
2019-08-21 Symbol:  XI/69/19
w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019-08-21 Symbol:  XI/68/19
w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego dotyczącego wyboru w dniu 19 maja 2019 roku Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Pisarzowice, wniesionego w dniu 22 maja 2019 roku

rss Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 5027806 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony